Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 
 

Gezond en Actief Leven Akkoord

Binnen het GALA en Sportakkoord II zijn doelen opgesteld om te werken aan gezond en actief leven. Denk  aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het versterken van (de verbinding met) de sociale basis. Voor het sportakkoord II zijn het vergroten van inclusie en diversiteit en het creëren van een sociaal veilige sport belangrijke doelen.  Op onze pagina's over GALA en het sportakkoord II vindt u alle informatie die u nodig heeft om hiermee aan de slag te gaan. 

Sportakkoord II

Het hoofdlijnen Sportakkoord II formuleert drie ambities:

  • het versterken van het fundament van de sport;
  • het vergroten van het bereik van de sport;
  • meer betekenis geven aan sport.

In het werkplan Sportakkoord II zijn de ambities vertaald naar zes thema’s met opgaven. Per opgave zijn werkafspraken en doelstellingen vastgesteld.

Lokaal Sportakkoord

Om te werken aan de ambities en opgaven van het Sportakkoord II maakt u als gemeente een vertaling naar een lokaal sportakkoord. Hierin legt u samen met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheidszorg, onderwijs) afspraken vast over het beleid rondom sport en sportief bewegen.

Brede SPUK

Voor de uitvoering van het (herijkte) lokale sportakkoord is financiering beschikbaar via een brede Specifieke Uitkering: brede SPUK. In deze brede SPUK zijn ook de middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) ondergebracht. Een voorwaarde voor het krijgen van financiering is het opstellen van een integraal plan van aanpak. In het kennisoverzicht GALA en kennisoverzicht Sportakkoord II vindt u kennis en informatie die u kunt gebruikten voor het opstellen van een integraal plan. Ook de Aanpak Gezonde Gemeente kan hierbij helpen.

Erkende interventies sport en bewegen

Bekijk onze interventieoverzichten voor erkende interventies op het gebied van sport en bewegen. In deze interventieoverzichten kunt u sport- en beweeginterventies selecteren voor een bepaalde setting, bijvoorbeeld primair onderwijs en werk. Een specifieke doelgroep selecteren is ook mogelijk. Denk aan ouderen en mensen met een lage sociaal-economische status. Ook vindt u interventies in de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen die u kunnen helpen bij het vorm geven van uw lokale aanpak.