Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het fundament bieden voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

 

GALA in ontwikkeling, akkoord naar verwachting begin 2023

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil beleid stimuleren waarbij activiteiten voor gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en de sociale basis in samenhang worden uitgevoerd. Dat vraagt om een domein overstijgende aanpak. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat hiervoor het fundament bieden. Op basis van dit akkoord kunt u als gemeente een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. VWS werkt op dit moment samen met gemeenten, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Zorgverzekeraars Nederland aan dit akkoord. De verwachting is dat er in eind 2022, begin 2023 een ondertekend akkoord ligt.

Uitgangspunten van het akkoord:

  • Voortzetten en versterken doelen Landelijke Gezondheidsnota, Preventieakkoord en Sportakkoord.
  • Integrale benadering: verbinding tussen sociaal domein en zorg vergroten.
  • Preventie infrastructuur versterken: concrete afspraken maken op lokaal en regionaal niveau.
  • Structureel geld zodat gemeenten lange termijn plannen kunnen maken.
  • Health in All Policies en Positieve Gezondheid staan centraal.

 

Specifieke uitkering (SPUK)

Aan het akkoord is een financiële uitkering gekoppeld. Gemeenten kunnen financiële ondersteuning inzetten om samenhangend beleid te voeren op:

  • Sport, bewegen en cultuur
  • Gezondheid & Sociale Basis
  • Ondersteunende onderdelen

Dit gebeurt in de vorm van een Specifieke Uitkering (SPUK). Zodra de SPUK-regeling gepubliceerd is kan elke gemeente deze uitkering aanvragen. Naar verwachting is dit begin 2023. Gemeenten kunnen nu via de VNG ondersteuningsbudget aanvragen in aanloop van de SPUK-regeling. Het budget is maximaal € 7.400 per gemeente en is in te zetten voor ondersteuning bij het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven en het Sportakkoord II.

 

Meer informatie