Met de subsidieregeling Preventiecoalities stimuleert het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen. Doel is om de gezondheid van deze groep te verbeteren. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen met de subsidieregeling Preventiecoalities een derde van de kosten van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen financieren. Zo kunnen ze samen stappen zetten.

Stel uw vraag aan het Preventieteam van VWS

Hebt u vragen over bijvoorbeeld samenwerking, verdeling van verantwoordelijkheden of financiën? Neem dan contact op met het Preventieteam via preventieteam@minvws.nl.  Het Preventieteam bestaat uit een netwerk van deskundigen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit de regio op het gebied van preventie voor risicogroepen. Zij helpen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen bij vragen rondom bijvoorbeeld samenwerking, verdeling van verantwoordelijkheden of het sluiten van een Preventiecoalitie. Daarnaast zoekt het team samen met betrokkenen naar oplossingen voor knelpunten.

Stel uw vraag aan de ambassadeur preventiecoalities

Voormalig wethouder Jan Binnenmars is in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  de nieuwe Ambassadeur Preventiecoalities in het Zorgstelsel. Bent u als gemeente of zorgverzekeraar ook van plan om een preventiecoalitie te starten? Bel dan voor meer informatie of ondersteuning naar 06-11326383 of mail naar gj.binnenmars@icloud.com.

In het interview met Jan Binnenmars kunt u kennismaken met de ambassadeur.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Alleen zorgverzekeraars kunnen, in samenwerking met één of meerdere gemeenten, de subsidie  aanvragen. Het is mogelijk dat meerdere zorgverzekeraars betrokken zijn bij een preventiecoalitie. In dit geval vraagt één van die verzekeraars subsidie aan. Deze verzekeraar geldt dan als penvoerder.

Activiteiten waarvoor u subsidie kunt vragen

Activiteiten die nodig zijn voor het coördineren van het opstarten van de coalitie:

 • Het ontwikkelen van een plan van aanpak met processtappen zoals:
  • het juridisch toetsen en vastleggen van (bestuurlijke) afspraken.
  • het zoeken naar en het brengen van overzicht in beschikbare effectieve interventies en structurele financieringsmogelijkheden in de huidige stelsels.
  • het bijeenbrengen van betrokken partijen.
  • komen tot een voorstel voor een samenhangend geheel van effectieve preventieactiviteiten.

Activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van een preventiecoalitie, zoals:

 • Het betrekken van (nieuwe) partijen die nog niet goed zijn aangesloten in een bestaande preventiecoalitie.
 • Het gaandeweg aanpassen van onderdelen van het plan van aanpak, als gevolg van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden.
 • Het vaststellen en verdelen van de gemaakte besparingen of verliezen.
 • Het informeren en adviseren van betrokken partijen om knelpunten in de praktische uitvoering te identificeren en weg te werken.

Activiteiten gericht op het structureel borgen van de ontwikkelde werkwijze.

Wat komt niet in aanmerking voor subsidie?

 • De daadwerkelijke uitvoering van preventieactiviteiten.
 • Kosten van de procescoördinatie die op grond van een andere, wettelijke voorziening kan worden bekostigd.
 • Activiteiten die op grond van de Zvw Zorgverzekeringswet , Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning , Wpg Wet publieke gezondheid , Wlz Wet langdurige zorg  of Jeugdwet gefinancierd kunnen worden.

Wat zijn de randvoorwaarden?

 • De subsidie bedraagt ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten van de procescoördinatie.
 • Als zorgverzekeraar komt u alleen voor de subsidie in aanmerking als u de procescoördinatie in samenwerking met een of meerdere gemeenten verricht of laat verrichten.
 • De kosten voor procescoördinatie kunnen niet op grond van een andere wettelijke regeling uit de stelselwetten worden vergoed.
 • Subsidies van minder dan €25.000 worden niet verstrekt.
 • Een subsidie wordt ten hoogste voor 3 jaren verleend. De aanvraag voor verlening van een subsidie wordt uiterlijk tot 1 oktober 2021 ontvangen.
 • 1 oktober 2021 is ook de laatste mogelijkheid om een subsidie in te dienen. De subsidieregeling vervalt per 1 januari 2022.
 • Alle voorwaarden en de procedure vindt u in de subsidieregeling Preventiecoalities (29 november 2016) in de Staatscourant.

Hoe vraagt u de subsidieregeling Preventiecoalities aan?

Kijk op het subsidieportaal van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hoe u een aanvraag voor een subsidieregeling kunt indienen. Voordat u een subsidie aan kunt vragen via de beveiligde omgeving van het Subsidieportaal, wordt u gevraagd om u als gebruiker te registreren. Zie het voorbeeld Formulier voor subsidieaanvraag om alvast een indruk te krijgen welke stappen u moet doorlopen bij het aanvragen van een subsidie.

Vragen of ondersteuning?

 • Het Preventieteam heeft voor deze subsidieregeling specifieke informatie en tips rondom de administratieve vereisten opgenomen in een Toolbox Preventiecoalities.
 • Informatie over de criteria van uw subsidieaanvraag: zie de subsidieregeling Preventiecoalitie (29 november 2016) in de Staatscourant.
 • Heeft u na deze informatie nog vragen? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen specifieke vragen of stel uw vraag aan het preventieteam@minvws.nl.
 • Ook het ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie programma Juiste Zorg op de Juiste Plek biedt de mogelijkheid om (regionale) samenwerking op te zetten/verder te ontwikkelen met als doel om gezondheid voor risicogroepen te bevorderen.