Het werken met de Gezonde School-aanpak start bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Begin met het analyseren van de uitgangssituatie. U bekijkt bestaande documenten en voert gesprekken met belanghebbenden binnen de GGD. Kijk wie enthousiast is binnen de GGD en zet deze persoon in om draagvlak te creëren. Inventariseer daarnaast of er vanuit eerdere ervaringen misschien gevoeligheden zijn en houd hier rekening mee bij uw plannen. Op basis van deze analyse schrijft u een intern voorstel voor de GGD-directie. Als het besluit is genomen om aan de slag te gaan met Gezonde School, vertaalt u dit voorstel naar een projectvoorstel en werkplan.

Documentenanalyse

Op basis van interne documenten legt u een link tussen de missie van uw GGD en de Gezonde School-aanpak. Zo krijgt u zicht op de manier waarop de GGD scholen ondersteunt bij gezondheidsbevordering.

Op basis van externe documenten (bijvoorbeeld jaarplannen van preventiepartners, beleidsplannen van de gemeente) legt u een link tussen het gewenste Gezonde School-beleid van de GGD, het gemeentelijk gezondheidsbeleid, beleid van scholen en beleid van preventiepartners. U krijgt hierdoor ook beter zicht op relevante lopende initiatieven en samenwerkingsverbanden rond Gezonde School.

Gesprekken binnen de GGD

Na de documentanalyse gaat u in gesprek met verschillende afdelingen van uw GGD, gezondheidsbevorderaars, JGZJeugdgezondheidszorg-afdeling, het management en de directie. Daarmee vormt u een beeld van de mogelijke meerwaarde van Gezonde School. In overleg met uw manager kiest u de strategie: eerst draagvlak zoeken bij de afdelingen of eerst een dialoog aangaan met de directie? Ga na welke opvattingen en wensen de betrokkenen binnen uw GGD over gezondheidsbevordering op scholen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

 • Willen we Gezonde School in alle gemeenten en op alle scholen in het werkgebied invoeren, of ligt het accent op bijvoorbeeld achterstandswijken en risicogroepen?
 • Richten we ons eerst op gemotiveerde scholen en gemeenten, of juist op de moeilijk bereikbare scholen en gemeenten?
 • Werken we aan alle gezondheidsthema’s, of alleen aan de speerpunten van het gemeentelijk gezondheidsbeleid?
 • Welke budgettaire en personele mogelijkheden zijn er binnen de betrokken afdelingen?
 • Welke andere randvoorwaarden zijn van belang?

Kijk eens naar de ervaringen van collega-Gezonde School-adviseurs, bijvoorbeeld over de rol van JGZ bij de Gezonde School-aanpak.

Voorstel voor de GGD-directie

Op basis van uw analyse schrijft u een intern voorstel.

Aan de hand van dit document beslist de GGD-directie om aan de gemeente voor te stellen om geld en/of formatie te reserveren voor Gezonde School. Een goed voorstel overtuigt de directie van de meerwaarde en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een analyse van de uitgangssituatie
 • een formulering van doelen op globaal en strategisch niveau
 • de meerwaarde van Gezonde School
 • een beschrijving van de financiering
 • een voorstel voor de organisatie van Gezonde School binnen de GGD
 • een voorstel voor rol en mandaat van de initiatiefnemer (vaak de latere projectleider)
 • een beschrijving van de strategie naar gemeenten, scholen en preventiepartners
 • een beschrijving van de rollen van de verschillende afdelingen, zoals Jeugdgezondheidszorg, Algemene gezondheidszorg, Epidemiologie en Gezondheidsbevordering

Aan de slag... samen met school

Aan de hand van de stappen van de Gezonde School-aanpak ga je aan de slag... samen met school.

Tips

 • Gebruik het document Samenwerking: het geeft aanknopingspunten om bijvoorbeeld externe factoren in kaart te brengen die bepalend kunnen zijn voor de werkzaamheden en het beleid van de verschillende afdelingen.
 • Voer een opdrachtgever-opdrachtnemergesprek met je afdelingshoofd of de directeur: leg uit dat de Gezonde School-aanpak een langjarig traject is met samenwerking tussen vele organisaties en personen. Het proces valt vooraf niet exact in tijd en geld uit te drukken; veel hangt af van betrokkenen buiten de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Vooral in de beginfase kan het meer tijd kosten dan vooraf ingeschat. Vraag daar nadrukkelijk ruimte voor.
 • Leg het belang uit van korte communicatielijnen. Vraag of je op cruciale momenten zo nodig management of directie kunt inzetten op hun niveau of in hun netwerk.
 • Vraag duidelijkheid over de mate van vrijheid en wat je mandaat is om het proces vorm te geven.