Communicatie is een onmisbare voorwaarde voor het behalen van succes bij werken aan Gezonde School. Draagvlak, gezamenlijke visie, inzet en betrokkenheid worden in belangrijke mate bepaald door goede informatie. Een goed uitgewerkt communicatieplan voor elk van de betrokken partijen is onmisbaar voor het succes van Gezonde School. En alle betrokken partijen willen graag goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en verwachtingen rond de Gezonde School-aanpak.

Planmatige aanpak 

  • Stel een communicatieplan op. Het communicatieplan gaat in ieder geval in op: doelgroepen, doelstellingen, middelen en planning. Het helpt om deelplannen op te stellen per doelgroep: GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst , school, gemeente en preventiepartners.
  • Bepaal wie u wilt bereiken met de communicatie. Het is noodzakelijk alle doelgroepen te benoemen omdat de communicatiedoelen en -middelen vaak per doelgroep verschillen.
  • Formuleer heldere boodschappen afgestemd op de doelgroep. Elke boodschap moet gemakkelijk te onthouden zijn.
  • Kies voor iedere doelgroep geschikte communicatiemiddelen. Lees verder: Welke middelen gaat u inzetten?
  • Maak een planning van de communicatieactiviteiten en benoem steeds wie verantwoordelijk is. Het is aan te raden ook het budget voor de activiteiten op te nemen.

Communicatie binnen de GGD

Goede communicatie binnen de GGD is nodig om betrokkenen (Jeugdgezondheidszorg, afdelingshoofd, teammanager, directie) op de hoogte te houden van Gezonde School, te enthousiasmeren en te overtuigen van de meerwaarde. Uitgangspunt moet zijn dat de interne en externe communicatie de doelstellingen van Gezonde School ondersteunt. Betrek de communicatieadviseur van de GGD bij uw communicatieplan.

Communicatie met en door de school

Goede communicatie over ontwikkelingen rond Gezonde School met en door de school is noodzakelijk. Zo is het voor de school ook van belang te communiceren met het team, de leerlingen en de ouders. Als de school hierom vraagt kunt u de school helpen een voorstel voor communicatie binnen de school en met ouders te doen.

Tip

Via de nieuwsbrief Gezonde School blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het programma Gezonde School. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die gezondheid op school belangrijk vindt en die werkzaam is binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. 

Communicatie met de gemeente

De betrokkenen van de gemeente blijven graag op de hoogte van stand van zaken rond Gezonde School. Een (digitale) nieuwsbrief of presentatie in een gemeentelijk overleg helpt hierbij.

Communicatie met preventiepartners

Preventiepartners horen graag hoe de ontwikkelingen gaan en waar hun bijdrage toe leidt. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief of presentatie op een lokaal of regionaal preventieoverleg informeert u de preventiepartners.