Juli 2019

Cijfers en feiten themadeel Depressie geactualiseerd

De pagina's met cijfers en feiten over depressie en depressiepreventie zijn geactualiseerd.

Juni 2019

contentblok in eigen kader

Instrumenten om doelen te stellen Gezond in...

Gezondheidsverschillen terugdringen doet u door gebruik te maken van een brede aanpak. In zo’n aanpak helpt het om uw doelen helder te formuleren, en ze niet uit het oog te verliezen. Om u te helpen bij het stellen van deze heldere doelen, en uw collega’s hierbij te betrekken, lanceerde Gezond in… vier nieuwe instrumenten.

Nieuwe voorbeelden Gezonde Wijkaanpak

Bekijk de nieuwe pagina met voorbeelden van een Gezonde Wijkaanpak.

Succesfactoren vernieuwd

De informatie over succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Gezonde Wijkaanpak.

Mei 2019

Werkgever, zorgverzekeraar en woningcorporatie over gezondheid

Werkgever DAF, zorgverzekeraar CZ en woningcorporatie DeltaWonen vertellen hoe zij werken aan de gezondheid van hun werknemers, verzekerden en huurders. Welke ontwikkelingen verwachten zij voor de komende 10 jaar? En hoe zien zij de samenwerking met gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en?  

April 2019

Valpreventie

De informatie over valpreventie is geactualiseerd en verplaatst naar het themadossier gezond en vitaal ouder worden.

Cijfers en feiten seksuele gezondheid

De cijfers en feiten over seksuele gezondheid zijn geactualiseerd.

Nieuwe film: Gezond en vitaal ouder worden in West-Brabant

De toenemende vergrijzing vraagt om meer inzet op preventieve ouderenzorg, bijvoorbeeld met behulp van het dossier Gezond en vitaal ouder worden. We willen met het voorbeeld van de GGD West-Brabant laten zien dat het belangrijk is om in te zetten op preventieve ouderenzorg en dat GGDÕen en gemeenten hierin een rol kunnen hebben. Aan het woord is Susanne Hogendoorn, adviseur van de GD West-Brabant.

Nieuwe film: Pilot leefomgeving Spoorzone Hilversum

De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, maakt het mogelijk om beleid en aanpak rondom de gezonde leefomgeving steviger te verankeren, rekening houdend met de samenstelling van de wijk en de behoeften van inwoners. We willen met het voorbeeld van Gemeente Hilversum en GGD Gooi- en Vechtstreek (pilot Spoorzone) inspireren hoe je kan omgaan met de komende Omgevingswet.
Sprekers: Marije Drost, Programmamanager Gemeente Hilversum. Edith Sikking, Beleidsadviseur GGD Gooi- en Vechtstreek

Aan de slag met integraal werken

De pagina prioriteiten en doelen kiezen is geactualiseerd.

Maart 2019

Aan de slag met een lokaal preventieakkoord

Op deze nieuwe pagina leest u over het nationaal preventieakkoord en hoe u de afspraken uit dit akkoord kunt doorvertalen naar een lokaal preventieakkoord.

Nieuwe editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In dit artikel leest u hoe het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost met hernieuwde energie wordt opgepakt.

Februari 2019

Voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen

De pagina voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden.