Wilt u als gemeente Integraal werken aan gezondheid? Dan betekent dat dat u samenwerkt met verschillende beleidsterreinen en met meerdere partijen. 

 • Binnen het  gemeentehuis zijn dit bijvoorbeeld mensen die verantwoordelijk zijn voor alcohol- en drugsbeleid, maar ook met mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de leefomgeving. 

 • Buiten het gemeentehuis zijn dit bijvoorbeeld partijen zoals de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), buurtcoaches, huisartsen of een woningbouwvereniging. En niet te vergeten uw inwoners zelf. 

Door domeinoverstijgend te werken kunt u samenhangend beleid maken en een integrale aanpak vormgeven. Hierdoor kunt u tegelijkertijd ingrijpen op factoren die een rol spelen en  kunt u gezondheidsproblemen efficiënt aanpakken.

 • onderwijs
 • sociale zaken
 • arbeid en werkgelegenheid
 • sport
 • welzijn
 • cultuur
 • ruimtelijke ordening
 • volkshuisvesting
 • volksgezondheid
 • GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)‘en zorg- en welzijnsorganisaties
 • scholen
 • sportverenigingen
 • patiëntenorganisaties
 • maatschappelijke organisaties
 • ruimtelijke ordening
 • woningbouwcorporaties
 • inwoners

Het leggen van relaties en verbindingen van domeinen vraagt om extra aandacht:

 • zoek naar gemeenschappelijke belang en nieuwe verbindingen; 
 • mobiliseer, stem af en werk samen met betrokkenen; 
 • maak gebruik van elkaars kennis; 
 • zorg voor een goed proces; 
 • overleg en stel samen doelen.

Bekijk ook de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid

Waarom integraal werken

Gezond zijn en gezond blijven is belangrijk voor iedereen. Voor een goede gezondheid van uw inwoners spelen meerdere factoren een rol zoals: 

 • beweging
 • leefomgeving
 • opleidingsniveau
 • voeding
 • werk en inkomen
 • mentale gezondheid

Vaak gaat het bij gezondheidsproblemen om een optelsom van deze factoren. Bijvoorbeeld een combinatie van: ongezonde leefstijl, laag inkomen en wonen in een achterstandswijk. Daarom is samenhangend beleid en een integrale aanpak belangrijk. Op die manier grijpt u in bij alle factoren die een rol spelen. Daarom is het belangrijk dat u samenwerkt met meerdere beleidsdomeinen en verschillende partijen. En niet te vergeten, uw inwoners. U kunt al deze inzichten bundelen. Door ook in uw eigen organisatie domeinoverstijgend te werken kunt u uniform en samenhangend beleid maken.

De inrichting van de openbare ruimte, zoals straten, parken, pleinen, voorzieningen en groen zijn belangrijke omgevingsfactoren.  Een goede inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan gezondheid:  

 • stimuleert ontmoetingen en nodigt uit tot bewegen;
 • ontspanningsmogelijkheden beïnvloeden het welbevinden van mensen op een positieve manier;
 • inrichting draagt positief bij aan de veiligheid en de beleving daarvan;
 • bewoners raken sterker betrokken bij hun buurt, dit versterkt de sociale cohesie.

Aantrekkelijk en veilig groen draagt bij aan gezondheid: 

 • stimuleert mensen en met name kinderen om te bewegen; 
 • bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen; 
 • meer ontmoetingsplekken.

Sociale activiteiten en steun zijn belangrijke omgevingsfactoren. Een sociale omgeving van goede kwaliteit draagt bij aan gezondheid:  

 • sociale relaties hebben een beschermend effect en zorgen voor minder sociale problemen; 
 • mantelzorg krijgen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid; 
 • zelfredzaamheid vergroot, wat belangrijk is voor de gezondheid.  

Pijlers voor integraal werken

Wilt u de gezondheid van uw inwoners effectief aanpakken? Zet dan verschillende maatregelen en interventies in samenhang in voor verschillende doelgroepen en hun omgeving. Er zijn namelijk meerdere factoren die een rol spelen. U kunt integraal werken aan de hand van de volgende 4 pijlers: 

 • voorlichting en educatie; 
 • signalering, advies en ondersteuning; 
 • fysieke en sociale omgeving;
 • regelgeving en handhaving. 

Wilt u weten hoe u kunt werken aan de hand van de pijlers? Bekijk dan hoe u deze pijlers kunt toepassen binnen de gezondheidsthema’s: