Monitoren is een manier om zicht te houden op de voortgang van de beoogde resultaten van het beleid of de interventie. Informatie over een specifiek thema wordt gedurende een bepaalde tijd systematisch verzameld. Monitoren maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen, bijvoorbeeld als resultaten uitblijven of niet voldoen aan de verwachtingen.

Met een monitor kunnen gegevens verzameld worden over:

  • de input zoals geld, personeel en materiaal,
  • de throughput oftewel de uitvoering van de interventie en activiteiten,
  • de output of de gerealiseerde prestaties zoals het bereik en aantal deelnemers,
  • de outcome ofwel de effecten bij de doelgroep. [1] 

Er zijn verschillende reguliere monitors, die u kunt gebruiken bij het monitoren van gezondheidsbeleid. Voorbeelden zijn het Periodieke Gezondheidsonderzoek (PGO Preventief Geneeskundig/GezondheidsOnderzoek ) van de Jeugdgezondheidszorg, E-MOVO en de Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid. Daarnaast kunt u zelf ook monitoren tijdens de uitvoering van een interventie (activiteiten, bereik, aantal deelnemers). Het monitoren  kan inzicht geven op de processen en de resultaten die zich afspelen bij de uitvoering van de interventie.

Tip: Instrumenten voor monitoren en evalueren

Bekijk de instrumenten voor het monitoren, zoals de Checklist 'Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak' en de Checklist voor Integraal GezondheidsBeleid (IGB).

Monitor sociaal domein

Nu gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, WMO,  Participatiewet en de Wet passend onderwijs is er behoefte aan een monitor sociaal domein. Het 'Overzicht meetinstrumenten en monitoren sociaal domein’ biedt een overzicht van instrumenten en monitors die gemeenten kunnen helpen bij de sturing in het sociaal domein. Het overzicht is niet volledig. Bekijk via de website waarstaatjegemeente.nl de prestaties van uw gemeente op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie.

Voorbeeld: Actiebegeleidend onderzoek experiment Jeugdzorg Dichtbij

Zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben het experiment Jeugdzorg Dichtbij opgezet om zich goed voor te bereiden op hun nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg. In dit experiment werken brede basisteams aan een vernieuwende vorm van Jeugdzorg. Belangrijke drijfveer van deze nieuwe werkwijze is om de vraag naar zware en dure zorg te reduceren door de hulpvraag eerder in beeld te hebben en snellere en kortere lijnen in de keten te hebben. Een belangrijk onderdeel in de nieuwe werkwijze is om de eigen kracht van jeugdigen en hun netwerk (gezin) zoveel mogelijk aan te spreken. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is al voor de start van het experiment betrokken en heeft met de gemeenten de wensen en mogelijkheden voor evaluatie en monitoring besproken. Omdat het experiment nog in de opstartfase zat is besloten om de evaluatie meer als ‘monitoring’ op te zetten en actiebegeleidend onderzoek te doen, zodat al gaandeweg het pilot-jaar ervaringen kunnen worden meegenomen in het professioneel handelen. 

Referenties en bronnen

  1. de Groot N., Mateman H. Zicht op effect. 2014.