Inwoners betrekken bij uw gezondheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het slagen ervan. Op deze pagina vindt u tips voor het bereiken en betrekken van inwoners.

Tip: tools, handvatten en voorbeelden

 

Voordelen van inwoners betrekken

  • Het beleid sluit beter aan op de behoeften van inwoners. 
  • Het draagvlak onder inwoners voor beleid groeit.
  • Inwoners zijn eerder bereid om zelf iets aan hun eigen gezondheid en de leefbaarheid van hun wijk te doen. Ze voelen zich eerder medeverantwoordelijk voor het resultaat van de inspanningen.
  • Direct contact tussen overheid en inwoners kan het wederzijds vertrouwen vergroten.

Inwoners betrekken op verschillende niveaus

Inwoners betrekken speelt op verschillende niveaus van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Welk niveau voor uw gemeente wenselijk is, hangt af van verschillende factoren:

  • Met welk doel u inwoners wilt betrekken; wat wilt u ermee bereiken?
  • In welke beleidsfase wilt u inwoners betrekken?
  • De behoeften en interesses van inwoners: welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd?
  • Wat is de verwachte inzet van de inwoners?
  • Welke mogelijkheden heeft uw gemeente om een bepaalde regierol aan te nemen? Hoe is bijvoorbeeld het draagvlak binnen uw eigen organisatie?

Via de participatiewijzer kunt u een afweging maken over hoe uw gemeente inzet op inwonerparticipatie.

Hoe bereikt u inwoners?

Hoe bereikt u inwoners?

Ga de wijk in

Ga de wijk in en bouw een relatie op met de inwoners. Veel inwoners stellen het op prijs als u investeert in de relatie met hen en hun mening en/of inbreng serieus neemt. Neem ze bij voorkeur mee in het hele proces. Vooral bij mensen met een lage sociaaleconomische status is dit extra belangrijk. Zij ervaren de gemeente vaak als moeilijk toegankelijk. Bijvoorbeeld mensen die langdurig werkloos zijn of in de schuldhulpverlening zitten, hebben vaak gevoelens van schaamte of schuld, waardoor ze geen contact zoeken met de gemeente of dit zelfs afhouden.

Ga in gesprek met inwoners

Ga in gesprek met inwoners over hoe zij zelf betrokken willen zijn bij het gezondheidsbeleid. Breng in kaart welke inwoners al actief zijn op thema’s en  waar u bij kunt aansluiten.

Burgerinitiatieven

Sluit aan bij bestaande burgerinitiatieven die raakvlakken hebben met gezondheid. Denk aan initiatieven voor meer groen, veiligheid en wijkinrichting, of laagdrempelige of informele hulpverlening.

Sluit aan bij inwonersnetwerken

Bijvoorbeeld via cliënten- en patiëntenorganisaties, dorps-of wijkraden, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, bewonerscommissies en zelforganisaties, zoals kerken en moskeeën.

Benut sleutelfiguren

Benut sleutelfiguren voor het bereiken van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld: een persoon uit de moskee, koffiedame uit het buurthuis of vrijwilligerscoördinator.

Sluit aan bij wijkprofessionals

Zoals welzijnswerkers, cliëntondersteuners en buurtsportcoaches.

Hoe betrekt u inwoners?

Betrek inwoners zo vroeg mogelijk in het proces. Organiseer bijvoorbeeld een gesprek met inwoners over wat zij belangrijk vinden. Dit vergroot de kans dat zij ook in het verdere proces betrokken blijven. Blijf ze het hele proces betrekken. Hieronder volgen nog meer tips. 

Zet in op de motivatie van inwoners

Zet in op thema’s die inwoners relevant vinden. Betrek mensen via hun persoonlijke ervaring en motivatie (ze zijn bijvoorbeeld mantelzorger).

Creëer een veilige en vertrouwde sfeer

Ga de wijk in en/of houd overleggen op een tijdstip dat voor inwoners het beste uitkomt. Pas ook de taal aan (geen jargon gebruiken). Een veilige en vertrouwde omgeving helpt het vertrouwen op te bouwen.

Faciliteer en ondersteun de inzet van inwoners

Bijvoorbeeld door de reiskosten te vergoeden om bij een vergadering aanwezig te zijn.

Zorg voor één duidelijk aanspreekpunt voor inwoners

Inwoners vinden het vaak lastig om hun weg te vinden in de processen en structuren van organisaties. Zorg dat het voor inwoners helder is bij wie ze voor welke zaken terecht kunnen.

Laat merken dat input van inwoners gewaardeerd en gebruikt wordt

Houd inwoners op de hoogte van de (tussentijdse) resultaten en laat zien wat hun bijdrage daaraan was. De kans dat inwoners betrokken blijven wordt groter als ze terugzien dat hun inbreng bijdraagt aan concrete resultaten. Dit helpt in het creëren van draagvlak.

 

Ondersteun de eigen kracht van inwoners om input te leveren voor gezondheidsbeleid

Ondersteun inwoners die  weinig zelfvertrouwen hebben om te participeren. Bijvoorbeeld door trainingen. Ook kunt u groepen met ervaringsdeskundigen opzetten om andere inwoners te ondersteunen.

Ontwikkel een gezamenlijke visie met inwoners en maak afspraken

Dit helpt om inwoners aan initiatieven en projecten te verbinden.