kinderen op steiger

Voor de uitvoering van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering is het belangrijk om in te schatten welke capaciteit nodig is, uitgedrukt in menskracht, tijd, geld en deskundigheid. Het stellen van prioriteiten is noodzakelijk bij de uitvoering van gezondheid in gemeente en wijk.

De taken binnen de WpgWet publieke gezondheid worden gefinancierd vanuit het Gemeentefonds. Gemeenten maken daarvoor, doorgaans in regionaal verband, afspraken met hun GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst over een basispakket en een zogenaamd pluspakket. Dit biedt de mogelijkheid om extra diensten af te nemen. Lees meer over Gemeentefinanciën op de website van de VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten.

Aanvullende mogelijkheden voor financiering

Naast het reguliere budget zijn er verschillende aanvullende mogelijkheden voor financiering. Subsidies, regelingen en impulsen van het Rijk en de provincie, zoals:

Er zijn verschillende fondsen in Nederland:

  • Fonds Psychische Gezondheid financiert projecten die bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg bij vroegsignalering psychische problemen jongeren, mentale Weerbaarheid en depressie/angststoornissen. 
  • Het VSB fonds ondersteunt projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven

In het fondsen overzicht van de FIN zijn alle fondsen te vinden.

In deze Handreiking vindt u informatie over de financieringsmogelijkheden voor de preventie van overgewicht, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, depressie, en het stimuleren van sport en bewegen en seksueel gezond gedrag

GIDS: stimuleringsprogramma terugdringen gezondheidsachterstanden

In het kader van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid' is het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een stimuleringsprogramma gestart voor de aanpak van gezondheidsachterstanden via de decentralisatie-uitkering 'Gezond in de Stad' (GIDSGezondheid In De Stad ). Het programma wordt uitgevoerd door PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. in samenwerking met Platform31. Lees meer op Gezondin.nu.

Samenwerking met zorgverzekeraars of bedrijven

Het wordt steeds belangrijker dat publieke en private partijen samenwerken en ook samen voor de financiering zorgen van interventies en programma’s. Elke publiek-private samenwerking (PPSPubliek-private samenwerking (PPS) ) is anders, maar PPS is nooit een doel op zich: het uitgangspunt is een gezamenlijk doel waarbij samenwerking meerwaarde oplevert voor elke partner en de maatschappij. Een PPS geeft gemeenten onder meer toegang tot kennis, financiële middelen en netwerkcontacten. Voor bedrijven kan een PPS bijvoorbeeld bijdragen aan de zichtbaarheid en positionering. Een bijzondere vorm van publiek-private samenwerking is samenwerking met zorgverzekeraars. Zij hebben net als gemeenten belang bij het bevorderen van gezondheid. Bekijk de informatie over het samenwerken met zorgverzekeraars.

Tips voor financiering

  • Houd ook rekening met kosten voor bijvoorbeeld coördinatie, communicatie en evaluatie.
  • Neem een buffer op voor onvoorziene omstandigheden en kansen.
  • Stem af op de begrotingscyclus van de gemeente en de verschillende sectoren.
  • Maak samen met de financiële afdeling/administratie een overzicht van de financiële paragrafen bij de verschillende beleidsdocumenten per sector en de gemeentelijke meerjarenbegroting. Kijk daarbij hoe gezondheidsbeleid in de programmabegroting van de gemeente zit verwerkt en welke producten van de gemeente van toepassing zijn.
  • Zoek de samenwerking: intern met andere gemeentelijke beleidsterreinen (zoals onderwijs, sport en WmoWet maatschappelijke ondersteuning ), lokaal op wijk en buurt niveau of werk regionaal samen met andere gemeenten. Een integrale aanpak biedt de kans om budgetten, subsidies, regelingen en impulsen van verschillende sectoren te combineren.

Tips voor capaciteit

  • Maak heldere afspraken over capaciteit met de betrokken managers van de verschillende gemeentelijke afdelingen of organisaties. Geef bij deze afstemming duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is voor beide partijen, zodat een investering in capaciteit beargumenteerd en onderbouwd kan worden.
  • Houd bij het plannen van capaciteit rekening met coördinatietaken, communicatie en evaluatie. Als competenties niet in huis zijn, hoe kunt u deze dan organiseren?
  • Bij beperkte capaciteit kan het efficiënt zijn om intern met andere beleidsterreinen of regionaal samen te werken. Bijvoorbeeld door regionaal een nota gezondheidsbeleid op te stellen met vervolgens per gemeente een uitvoeringsprogramma of door in regionaal verband speerpunten uit te werken.

Meer informatie