Het Rijk heeft samen met maatschappelijke partners, kennisinstituten, het bedrijfsleven en andere overheden op basis van de Omgevingswet een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie toont hoofdlijnen en ambities voor de inrichting van Nederland op lange termijn.  Ontdek hoe gemeenten en provincies invulling geven aan gezondheidsbeleid in hun omgevingsvisies.

Omgevingsvisie gemeenten en provincies

Gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, omgevingsdiensten, waterschappen en GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Veiligheidregio’s) zijn nu al aan de slag met de Omgevingswet. Naast het Rijk zijn ook de provincies en gemeenten verplicht om na de ingang van de Omgevingswet (juli 2022), een omgevingsvisie te maken

Bank in stadspark

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De visie toont op hoofdlijnen het langetermijnbeleid en beschrijft het ruimtelijk beleid van de gemeente, maar kan ook ander beleid dat relevant is voor de leefomgeving bevatten bijvoorbeeld milieu-, water- en gezondheidsbeleid en beleid gericht op cultureel erfgoed en verkeer en vervoer. Ook kan in de omgevingsvisie beleid over voorzieningen en sociaal-maatschappelijke onderwerpen worden opgenomen.

Samen met inwoners en partners

De gemeente bepaalt, in samenspraak met partners en inwoners, welke onderwerpen aan bod komen. De vorm ligt niet vast. Een omgevingsvisie kan thematisch, doelgroepgericht of gebiedsgericht worden ingericht.  Of op trends en actuele onderwerpen, zoals krimp, wonen en zorg en klimaatverandering.

Voorbeelden omgevingsvisie gemeenten

Bekijk hieronder enkele voorbeelden van omgevingsvisies van gemeenten, met aandacht voor gezondheidsbeleid.

Voorbeeld: Omgevingsvisie Haarlemmermeer

Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen er gezond en veilig wonen? In de omgevingsvisie van gemeente Haarlemmermeer staat de ambitie om een gezonde leefstijl onder de inwoners te stimuleren. Dit wil de gemeente doen door het bieden van ruimte voor het verplaatsen, bewegen en recreëren in een gezonde leefomgeving (juni 2021).

Voorbeeld: Omgevingsvisie Merwedekanaalzone

De ontwikkeling van nieuw stedelijk leven in de Merwedekanaalzone in Utrecht wordt in een viertal kernwaarden uitgewerkt, waaronder 'kwaliteit van leven'. Er wordt op een toekomstgerichte wijze omgegaan met beweging en mobiliteit. Bekijk de omgevingsvisie Merwedekanaalzone (februari 2019).

Voorbeeld: Omgevingsvisie Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern is 'dorps', zeggen inwoners. Naast het dorpse gevoel vinden inwoners voldoende groen, elkaar makkelijk ontmoeten, een fijne woon- en werkomgeving en zich prettig kunnen verplaatsen belangrijke gebiedsthema's. Deze worden in de omgevingsvisie van deelgebied van Utrecht Vleuten-De Meern (november 2018) dan ook uitgebreid besproken.

Voorbeeld: Omgevingsvisie Groningen

In de omgevingsvisie van gemeente Groningen staat onder andere dat men structureel gaat investeren in de ruimtelijke en sociale voorwaarden voor een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeten, bewegen, gezonde keuzes en een actieve levensstijl. Bekijk de omgevingsvisie van gemeente Groningen (juli 2018).

Voorbeeld: Omgevingsvisie Hillegom

Duurzaamheid is het leidende principe is deze omgevingsvisie. Wat gezondheid betreft  richten zij zich op het creëren van een gezonde leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, een geschikte bodemkwaliteit en geen noemenswaardige geluids-, licht- en geuroverlast. Ook willen ze positieve gezondheid bevorderen door een beweegvriendelijke omgeving, het realiseren van een groene omgeving en het versterken van sociale cohesie. Bekijk de omgevingsvisie van gemeente Hillegom (februari 2018).

Voorbeelden omgevingsvisie provincies

  • De provincie Utrecht heeft in samen met inwoners, mede-overheden, ondernemens, belangenorganisaties en kennisinstellingen een langetermijnvisie geformuleerd als belangrijke stap richting de provinciale omgevingsvisie. Bekijk de conceptversie van de omgevingsvisie van de provincie Utrecht (december 2019).
  • In de omgevingsvisie van Brabant staat dat het bevorderen van gezondheid bijdraagt aan geluk, veerkracht, vitaliteit en productiviteit van mensen en aan het functioneren van de Brabantse samenleving. Bekijk de Brabantse omgevingsvisie (december 2018).
  • Provincie Noord-Holland wil dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Daarom heeft de provincie een omgevingsvisie opgesteld met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Bekijk de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland (november 2018).

Meer informatie