Onderstaande programma's, netwerken en organisaties ondersteunen de (preventieve) zorg voor ouderen door onderzoek, kennis te delen, goede voorbeelden te verzamelen, projecten en activiteiten te initiëren.

Programma Langer Thuis

Het Programma Langer Thuis is in 2018 van start gegaan met als doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het programma brengt nieuwe verbinding aan tussen de verschillende domeinen die de kwaliteit van ouderen stimuleren.

 

Nieuwe maatregelen om de beweging naar een lokale, integrale en persoonsgerichte aanpak voor (kwetsbare) ouderen een stevige impuls te geven zijn ondergebracht in drie actielijnen:

 • Ondersteuning en zog thuis
 • Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn
 • Wonen

Bij elke actielijn is een bijbehorende set indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren worden gemonitord over de tijd en geeft inzicht in hoeverre doelstellingen van het programma bereikt worden.

Beter oud

BeterOud is een samenwerkingsverband van ouderen, professionals en organisaties die zich bezighouden met ouderen en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Beter Oud richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen. Dat doen zij door:

 

 • Website met goede voorbeelden, interventies, etc. op gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
 • Regionale leerkringen met professionals, ouderen en landelijke experts.
 • Werkplaatsen waar praktische instrumenten voor het veld worden ontwikkeld.

Onlangs presenteerde BeterOud het toetsingskader, oftewel een meetlat voor ouderen. Dit toetsingskader geeft een overzicht van punten die voor ouderen belangrijk zijn gedurende fases in hun leven. Dit toetsingskader kan gebruikt worden om verbeterprojecten te toetsen op het ouderenperspectief.

Regionale netwerken ouderenzorg

In acht regionale netwerken ouderenzorg werken honderden organisaties samen aan innovatieve projecten en verspreiden zij de meest kansrijke inzichten en opbrengsten. Lees meer en bekijk de video Wat doen de regionale netwerken?.

Academische (leer)werkplaatsen

 • De academische werkplaats AGORA houdt zich bezig met gezond en vitaal ouder worden. Zij ontwikkelen en evalueren interventies, instrumenten en aanpakken om bijvoorbeeld mobiliteit bij ouderen te vergroten (ProMuscle en ProMuscle voor migranten ouderen) of sociale participatie te vergroten en eenzaamheid te verminderen (Gezond Oud Worden). 
 • Tranzo academische werkplaats richt zich door met kennis over de leefwereld van ouderen bij te dragen aan het realiseren van een mensgerichte ouderenzorg. Aan de hand van hun onderzoeksprojecten worden innovaties ontwikkeld of geëvalueerd.
 • Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg heeft als doel om betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren. De werkplaats heeft enkele speerpunten waar verschillende projecten zich op richten. Voorbeelden zijn de invoering van fixatievrije zorg, stimuleren van bewegen, dementiezorg en inzet van technologie.
 • De academische leerwerkplaats Bensajet Centrum heeft als doel om nieuwe zorgpraktijk te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven van mensen – die op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen – structureel verbetert. Op dit moment heeft het Bensajet Centrum onder andere de volgende programma’s in uitvoering: dementiezorg, sociale veerkracht en ouderen en vernieuwing gezondheidszorg kwetsbare ouderen. 

Healthy Aging Network Noord-Nederland (HANNN)

De rol van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied vangezond ouder worden. Het doel is om nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden worden via HANNN met elkaar verbonden.

Migrantenouderen en gezondheid

Niet-westerse en laagopgeleide ouderen hebben over het algemeen een slechtere gezondheid dan westerse en hoger opgeleide ouderen. Taalvaardigheid en opleiding zijn van invloed op (het gebrek aan) gezondheidsvaardigheden. Daarnaast vragen niet-westerse ouderen om een cultuursensitieve benadering. Pharos ondersteunt daarbij door kennis en goede praktijkvoorbeelden uit de zorg voor ouderen te delen en overzicht te bieden van elementen die goed werken voor laagopgeleide ouderen en migranten.


Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. richt zich onder andere op:

 • het vroegtijdig signaleren van dementie bij laagopgeleide en migranten ouderen en het bieden van passende informatie, zorg en begeleiding.
 • ondersteuning aan laagopgeleide en migranten mantelzorgers zodat hun draagkracht in balans blijft met hun draaglast.
 • het langer thuis wonen van migranten ouderen, met aandacht voor preventie en eenzaamheid. Als het nodig is ondersteund door laagdrempelige e-health en domotica toepassingen.

Leyden Academy on Vitality and Ageing

Als kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Wetenschappelijke inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van blauwdrukken, instrumenten en scholingspakketten. Centraal hierbij staat wat oudere mensen zelf belangrijk vinden. Leyden Academy richt zich onder andere op het verleiden tot een gezondere en actievere leefstijl door aanpassingen in de dagelijkse omgeving, zoals het project GO Noord!. Ook de sociale omgeving speelt een belangrijke rol bij gezond oud worden. Peercoaching is een vorm van zelforganisatie waarbij mensen elkaar helpen om een gezamenlijk doel te bereiken (programma Vitality Club).