Werkt u integraal? Dan is een goede samenwerking tussen meerdere partijen erg belangrijk. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten. U kunt samenwerken met verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente, lokale partners, de zorgsector en inwoners. 

 

Domeinoverstijgend samenwerken

Een integrale aanpak tegen overgewicht raakt verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Naast volksgezondheid, zijn dit bijvoorbeeld onderwijs, sport en ruimtelijke ordening. Het is belangrijk dat u deze partijen in een vroeg stadium betrekt. U doet dit bijvoorbeeld door voordelen en doelen van overgewichtbeleid die zij belangrijk vinden te benadrukken.

Beleidsterrein Belang Voorbeeld 
Onderwijs

Welzijn van leerlingen, wat zich kan uiten in: 

 • minder schooluitval
 • betere leerprestaties
 • Beweegvriendelijke schoolpleinen 
 • De Gezonde Schoolkantine
 • Beschikbaarheid drinkwater
 • Lesprogramma’s gericht op sport en bewegen en gezonde voeding
Sport
 • sportparticipatie gaat omhoog door verbreding van activiteiten
 • Accommodatiebeleid
 • Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches
 • Naschoolse sport- en beweegactiviteiten
 • Toegankelijk sport- en beweegaanbod
Ruimtelijke ordening
 • gezonde en groene omgeving
 • betere leefbaarheid
 • Sport- en speelvoorzieningen
 • Aantrekkelijke en veilige fietspaden
 • Uitzetten van wandelnetwerken
 • Normen buitenspeelruimte
Zorg
 • vitaliteit vermindert zorgbehoefte
 • zelfredzaamheid vergroot
 • Signaleren via jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, huisarts of thuiszorg
 • Vergoeding van gecombineerde-leefstijlactiviteiten
 • Stimuleren actieve leefstijl door samenwerking zorg-welzijn-sport
Jeugd
 • Voorkomen en vroegsignaleren van opgroei- en opvoedproblemen
 • Tegemoetkoming kosten om te sporten
 • Gezinsgerichte maatregelen binnen de Jeugdgezondheidszorg
 • Monitoren kinderen 
Economie

Beter vestigingsklimaat voor bedrijven vanwege: 

 • gezonde beroepsbevolking
 • gezondere werknemers
 • minder verzuim
 • Minder en/of stop locaties voor snack en fastfood verkoop
 • Publiek private samenwerking rondom gezonde voeding

 

Preventie en zorg

De verbinding tussen preventie met zorg gaat bijvoorbeeld over:

 • afspraken over de signalering van mensen met (ernstig) overgewicht:  door jeugdartsen of huisarts en de toeleiding naar het preventieve aanbod.

 • afspraken tussen zorgverleners en lokale sportaanbieders: over de overgang van een patiënt naar het reguliere sportaanbod.

 • afstemmen van het aanbod aan gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk door bijvoorbeeld buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en thuiszorg.

Om mensen met overgewicht te helpen is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie ) ontwikkeld. De GLI staat in het teken van het krijgen en houden van een gezonde leefstijl. 

 

Samenwerking met lokale partners

Er zijn functies die specifiek zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en afstemming. Onder andere tussen verschillende partijen die zich bezighouden met preventie van overgewicht:

 • Buurtsportcoaches hebben als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs

 • Leefstijlcoaches verbinden verschillende disciplines als huisartsen , diëtisten, gemeenten en sportclubs om te komen tot een gerichte begeleiding van mensen met overgewicht. Lees interessante informatie over Instrumenten voor de leefstijlcoach 

 • Gezondheidsmakelaars of -bevorderaars kunnen in wijken een spilfunctie innemen bij het betrekken van lokale professionals bij sport, onderwijs, welzijn en zorg

 • Adviseurs Eetomgevingen van het Voedingscentrum hebben inzicht in de verschillende programma’s en projecten waar gemeentes bij aan kunnen sluiten om verschillende eetomgevingen
   
 • Jong Leren Eten-makelaars verbinden vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio op het thema voeding.
   
 • JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht -regisseurs hebben een lokaal werknet dat ervoor zorgt dat gezonde leefstijl voor kinderen en volwassenen op de agenda staat van alle betrokkenen.
   
 • Wijkverpleegkundigen kunnen vanuit de zorg een belangrijke rol spelen bij het leggen van netwerkverbindingen, bijvoorbeeld met buurtsportcoaches  

 • Sportleraren kunnen een verbindende rol spelen, bijvoorbeeld als zij tegelijkertijd buurtsportcoach zijn.

In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Voor de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht (een Amsterdamse vertaling van de landelijke JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht Jongeren Op Gezond Gewicht  -aanpak) is de inzet van velen nodig: van kinderen en ouders zelf, maar ook van professionals op scholen, in de zorg, bij welzijnsinstellingen, buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met deze aanpak werkt de gemeente Amsterdam dienst- en stadsdeeloverstijgend samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd.