Werkt u integraal? Dan is een goede samenwerking tussen meerdere partijen erg belangrijk. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten. U kunt samenwerken met verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente, lokale partners, de zorgsector en burgers.

 

Domeinoverstijgend samenwerken

Een integrale aanpak voor sport en bewegen raakt verschillende beleidsterreinen. Naast volksgezondheid, zijn dit bijvoorbeeld sport, ruimtelijke ordening, verkeer, sociaal beleid, onderwijs en welzijn. Het is belangrijk dat u deze partijen in een vroeg stadium betrekt. U doet dit bijvoorbeeld door voordelen en doelen van sport- en beweegbeleid die zij belangrijk vinden te benadrukken.

Beleidsterrein       Belang      Voorbeeld samenwerking
Onderwijs
 • minder shooluitval
 • hoger slagingspercentage
 • voor- en naschoolse opvang met sportactiviteiten
 • uitdagende speelpleinen
Sociaal domein
 • minder uitkeringen door betere opleiding
 • fittere mensen die sneller een baan vinden
 • sportpas aanbieden voor minima
 • collectieve zorgverzekering voor minima
 • vergoeding van gecombineerde-leefstijlactiviteiten
Ruimtelijke ordening
 • gezonde, groene omgeving
 • hogere vastgoedwaarde
 • betere leefbaarheid
 • beweegvriendelijke omgeving stimuleren
 • veilige fiets- en wandelroutes naar school
 • aanleg en onderhoud van sport- en speelveldjes
Milieu
 • meer lopen en fietsen
 • minder vervuiling
 • ecologische zones met brede gebruiksfocus
Economie
 • beter vestigingsklimaat voor bedrijven vanwege gezonde beroepsbevolking
 • gezondere werknemers
 • minder verzuim
 • publiek-private samenwerking opstellen in de wijk
Toerisme
 • groene en gezonde gemeente als marketingargument
 • sportief evenement om mensen kennis te laten maken met uw gemeente
Sport
 • meer sportparticipatie bij sportverengiging
 • buurtsportcoach inzetten voor participatie en gezondheid
Zorg
 • minder druk op het huisartsenspreekuur
 • minder verwijzing naar de tweede lijn
 • huisarts verwijst patiënten met leefstijl- of welzijnsproblemen naar het aanbod in de wijk

 

Met het project De Wijk in Topvorm stimuleert VIA VVV in Venlo kwetsbare gezinnen om gezonde keuzes te maken. Naast gezonde voeding en sport en bewegen zetten zij ook in op mentale gezondheid bij de doelgroep. De aanpak is integraal: er is samenwerking met partners vanuit de zorg, het onderwijs en de gemeente.

De wijk in topvorm met VIA VVV is een project binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO. Dit project draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden.

Lees meer over het project de Wijk in Topvorm op de website van FNO. 

 

Preventie en zorg

De samenwerking tussen preventie en zorg op lokaal niveau gaat bijvoorbeeld over:

 • afspraken over de signalering van beweegarmoede door de huisarts en toeleiding naar beweegactiviteiten.
 • afspraken tussen fysiotherapeuten en lokale sportverenigingen over de overgang van een patiënt naar het reguliere sportaanbod.
 • afstemmen van het aanbod aan beweegactiviteiten in de wijk door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en thuiszorg.
 • uitvoeren van gecombineerde leefstijlinterventies.

Wilt u mensen met gezondheidsrisico's effectiever naar blijvend gezonder gedrag begeleiden? En wilt u middelen efficiënter inzetten? Maak dan de verbinding tussen zorg, sport en bewegen. Als gemeente heeft u daarin vaak een initiërende en faciliterende rol.

Zo ontstaan er netwerken tussen eerstelijnszorg, CJG Centra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl , welzijnsorganisaties, sportaanbieders en scholen. Ook kunt u het gesprek voeren met de zorgverzekeraar(s) en werkgevers. Om zo preventie en zorg betaalbaar te houden, nu en op de langere termijn.

 

Buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben in de gemeente en wijk de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Dit doen zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via het organiseren en geven sport- en beweeglessen. Of door de verbinding te zoeken tussen sport met zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang of het bedrijfsleven.

Buurtsportcoaches stimuleren en begeleiden samenwerking en kunnen advies geven over een effectieve inzet van sport en bewegen. 

Het Leger des Heils werkt in heel Nederland samen met de Stichting Life Goals. 'Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen met een sportachtergrond én met affiniteit met onze doelgroep', vertelt Wessel Schaling, landelijk coördinator van de stichting.

'Zij kunnen bij ons de cursus maatschappelijk sportcoach volgen om sport in te zetten als een gepaste manier om kwetsbare doelgroepen te helpen. Vervolgens detacheren wij als organisatie veel van deze coaches. De oude buurtsportcoach heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger stond hij op een pleintje met een bal om training te geven, maar tegenwoordig is de buurtsportcoach vooral een bruggenbouwer tussen verschillende organisaties in de wijk of in de stad. Daardoor komt hij als een soort kwartiermaker steeds meer in contact met partijen uit andere sectoren, zoals de zorginstellingen waar wij ook mee samenwerken.'

 

Samenwerken met burgers

Werk ook samen met mensen uit de wijk. U kunt het sport- en beweegbeleid dan beter laten aansluiten op hun behoeften en ervaringen. Ook vergroot dit het draagvlak voor besluiten en beleid. Door Inwoners onderdeel te maken voelen zij zich medeverantwoordelijk voor het resultaat.

Bovendien draagt participatie bij aan empowerment, vermindert het sociaal isolement en versterkt het zwakkere groepen. Ook dit draag bij aan een betere gezondheid. U kunt burgers op verschillende manier betrekken:

 • actief meedoen (initiatief nemen) bij de planning, ontwikkeling en uitvoering van sportactiviteiten en -aanbod.
 • mee laten denken via bijvoorbeeld een inloopavond

 

Stimuleer de wijk

U kunt burgerparticipatie stimuleren en faciliteren in een wijk. Speel in op ideeën en denkkracht van bewoners door het faciliteren van deze initiatieven. Wijkparticipatie draagt bij aan sociale cohesie, gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Bij de interventie ‘buurtsportvereniging’ die in diverse gemeenten is opgezet, gaat het erom het zelforganiserend vermogen van mensen in de buurt te benutten en samen te werken aan de ideale wijk met de mogelijkheden voor een leven lang sporten voor iedereen. Bewoners en lokale professionals, zoals de buurtsportcoach, ondersteunen en helpen elkaar bij de uitvoering van de door hen gewenste sportactiviteiten.

 

Betrek de jeugd

Het betrekken van jeugd bij sport- en beweegactiviteiten door ze inspraak te geven en ruimte te bieden voor eigen initiatief. Bijvoorbeeld door hen zelf sportactiviteiten te laten organiseren. Dit komt de kwaliteit van sportvoorzieningen ten goede.

Jongeren doen actief mee, ervaren meer verantwoordelijkheid en vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd.

De hockeyclub BHC Overbos in Beverwijk had een wachtlijst en zocht naar oplossingen voor haar capaciteitsbehoefte. De club komt bij vroeg de gemeente Beverwijk daarom om een vierde kunstgrasveld. Omdat de hockeyvelden in een park liggen, wat deze vraag groter dan alleen een sportvraagstuk. Het ging ook om financiën, ruimte, verkeer, parkeren, overlast, natuur en waterberging.

 

Integrale aanpak

De gemeente heeft het capaciteitsprobleem van één sportvereniging integraal bekeken. Dit deed zij door het sportpark en stadspark als een geheel beweegvriendelijk park te bekijken voor een diversiteit aan gebruikers. De gemeente heeft hierbij de sportverenigingen, bewoners en belanghebbenden van het park betrokken. Dit heeft geleid tot een visie Landgoed Adrichem, voor zowel recreatiepark als sportpark.

 

Oplossing

Het sportpark wordt een open sportpark, waarbij de sportvelden in een parkachtige setting liggen. Er komt niet alleen een extra kunstgrasveld maar ook een doorgaande verbindingsroute voor voetgangers en fietsers, extra sporttoestellen, watertappunten en een skatebaan en beweegtuin.