De afdeling Gezond Leven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt samen met onder andere GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur )), thuiszorgorganisaties, gezondheidsfondsen, onderwijsraden, sportservice-organisaties, academische werkplaatsen, GGD GHOR Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, VilansNederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsenvereniging, ZonMw, TNO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en verschillende ministeries. Deze samenwerking vindt onder andere plaats binnen het kennisprogramma Jeugd en het gezamenlijke erkenningstraject interventies. 

Verder is er nauwe samenwerking met de landelijke thema-instituten. Zij doen dit onder meer vanuit hun instellingssubsidie vanuit het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

voedingscentrum

Voedingscentrum

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/

Kenniscentrum Sport & Bewegen

https://www.trimbos.nl/

Trimbos-instituut

https://www.soaaids.nl/

Soa Aids Nederland

https://www.pharos.nl/

Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. )

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)