Preventiecoalities tussen zorgverzekeraar en gemeente

In het kaartje is een overzicht te zien van preventiecoalities tussen zorgverzekeraar en gemeente. Ook u kunt gebruik maken van de Subsidieregeling Preventiecoalities voor de financiering van de procescoördinatie van een gezamenlijke preventieve aanpak voor risicogroepen.

Image Map
Zorg en zekerheid en Gemeente Amstelveen logo's

2. Amstelland: ketenaanpak valpreventie

De preventiecoalitie wil een samenhangende zorgketen met meerdere partijen gericht op valpreventie voor de thuiswonende ouderen (vanaf 75 jaar). Zorg en Zekerheid startte daarom een structurele samenwerking met de gemeente Amstelveen. Ook voor de tweede fase is subsidie gegeven. De coalitie zal gaan kijken naar de effectiviteit en de verdere uitrol met andere wijksamenwerkingsverbanden in Amstelland regio en ook buiten de regio.

Lees meer over de samenwerking binnen Amstelland.

Oss logo

3. Vitale wijk in Oss

Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars CZ  en VGZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners zelf. Sinds 2016 werkten ze samen in de wijk Ruwaard aan de creatie van een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De aanpak startte als zogenoemde ‘Proeftuin’. Gaandeweg kwamen er meer partijen bij.

Lees hoe het in 2020 met de Wijkgerichte aanpak Oss gaat.

4. Samen gezond in Deventer

Deventer beweegt van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Door aan te sluiten bij de energie en veerkracht bij bewoners wil de preventiecoalitie de vitaliteit en zelfregie van mensen verhogen. Een gedeelde visie op preventie en financiële afspraken gebaseerd op vertrouwen vormt de basis voor de samenwerking tussen gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno. Ze werken hierin samen met partners uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en burgerinitiatieven. 

Lees meer hoe de samenwerking verloopt binnen Samen Gezond in Deventer.

5. Zwolle zet in op voorkomen zware zorg

De regionale Zorgalliantie (RZA) Zwolle zet zich in om (kwetsbare) mensen in de regio IIssel-Vecht een goed leven te bieden. Ze streeft naar toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn. De RZA kreeg in 2019 een toekenning voor de subsidie preventiecoalitie. Hiermee zetten Zilveren Kruis en de gemeente Zwolle samen met partijen uit de regio IJssel-Vecht in op preventie om zwaardere zorg te voorkomen.

Lees meer over hoe de RZA is gestart met de preventiecoalitie

Vitaal Twente en Menzis logo

6. Eigen regie op vitaliteit in Twente

Vitaal Twente ondersteunt inwoners bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit door het stimuleren van (samenwerking op) technologische innovaties. De preventiecoalitie helpt dit proces te versnellen en biedt ruimte om tools en methoden te ontwikkelen. In de preventiecoalitie Vitaal Twente bundelen zorgverzekeraar Menzis, 14 Twentse gemeenten en diverse partners sinds 2017 hun krachten. De organisatie en financiering is verdeeld over de partners.

Lees meer over hoe de samenwerking verloopt binnen Vitaal Twente.

7. Gezonde leefstijl in Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal wil een gezonde leefstijl voor alle bewoners. Vanuit het begrip positieve gezondheid richt de preventiecoalitie zich op thema’s als: meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding, ontspannen en welzijn, eenzaamheid, mantelzorg en werk & gezondheid. In de preventiecoalitie streven Gemeente Ommen en Hardenberg samen met Zilveren Kruis naar een model van shared savings, als onderdeel van een toekomstbestendige aanpak om preventie duurzaam mogelijk te maken.

8. Positief Gezond Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ richten zich met de coalitie op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in de Westelijke Mijnstreek. Na een inventarisatie onder de risicogroepen waarbij extra inzet voor preventie gewenst is kwam er een preventieplan met positieve gezondheid als leidend principe. Extra aandacht is er voor de kleinschalige samenwerkings-initiatieven van huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen.

Lees meer over de samenwerking tussen Sittard-Geleen en CZ

9. Samen voor Heerlen

De sociaaleconomische en gezondheidssituatie in Heerlen blijft achter bij de rest van Nederland en de zorgkosten zijn hoog. Om dit te keren is samenwerking tussen de zorgorganisaties en gemeenten, maar ook met bedrijven en onderwijs, nodig.  Met de preventiecoalitie willen Gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ de meest kansrijke problemen aanpakken met als doel een integrale preventieve aanpak starten vanuit het sociale domein, werk en gezondheid.
 

10. Gezond Coevorden

Gemeente Coevorden, Zilveren Kruis, Saxenburgh groep, Treant groep, Icare, HasCoDa huisartsengroep en Maatschappelijk werk Coevorden zetten zich samen in om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Gezond Coevorden richt zicht op het verbeteren van leefstijl, het verbeteren van de zelfredzaamheid van de jeugd en het behoud van vitaliteit en zelfstandigheid in de thuissituatie van ouderen. De preventiecoalitie wil een shared savings contract sluiten met zorgverzekeraars en gemeente voor de integrale kosten.

Ook samenwerken aan preventie voor risicogroepen?

Wilt u als gemeente of zorgverzekeraar ook samenwerken aan preventie voor risicogroepen? Misschien is dan de subsidieregeling Preventiecoalities ook iets voor u. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten van gemeenten en zorgverzekeraars bij het opzetten van preventieactiviteiten voor risicogroepen. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling Preventiecoalities.