De uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente kunnen groot en complex zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen beïnvloed door factoren rondom zorg, wonen, werk, schulden, leren, integreren en veiligheid. Vaak zijn meerdere partijen actief voor dezelfde problemen of doelgroepen. Samenwerken in de wijk biedt deze partijen gezamenlijk voordeel. Expertise en krachten worden gebundeld en de kwaliteit van de uitvoering wordt verbeterd. Daarnaast sta je samen sterker om bijvoorbeeld bepaalde fondsen en subsidies te verkrijgen.

Inspelen op gezamenlijk voordeel

Gezamenlijk voordeel houdt in dat iedere betrokken partij voordeel heeft van de samenwerking. Dit betekent dat de afweging winst versus risico positief uitvalt. Dit hoeft echter niet te betekenen dat iedere partij hetzelfde voordeel ervaart. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld aanhaken om relaties te behouden of versterken, of omwille van het beschermen van imago. Hoe kunt u inspelen op het gezamenlijk voordeel?

  • Ga na wat deze verschillende organisaties doen en ga na wat de belangen zijn van partners om aan gezondheid in de gemeente of wijk te werken.
  • Laat elke partij zijn ideaal schetsen en maak een totaal overzicht van de ambities en doelen.
  • Weeg samen af wat de beste gezamenlijke ambitie is. Zo schetst u samen de 'stip op de horizon’ en werkt u gelijktijdig aan gezamenlijke taal.

Vertaal de ambitie daarna in zo concreet mogelijke doelen, waar elke partner zich in herkent.

Voorbeeld: Wijkgezondheidsprofiel; start van samenwerking

In de gemeente Gemert-Bakel hebben binnen het project ‘Preventie en Zorg verbinden in de Praktijk’ eerstelijnsprofessionals samen met gemeente, WmoWet maatschappelijke ondersteuning  Wet maatschappelijke ondersteuning  -adviesraad, politie, buurtcoördinatoren, gezondheids- en welzijnsprofessionals, dorpsondersteuners en inwoners een wijkgezondheidsprofiel opgesteld. Vervolgens zijn in dialoog thema’s gekozen en is ieders rol hierin verdeeld. Om de uitvoer hiervan te borgen worden de geïdentificeerde thema’s, bijvoorbeeld complexe problematiek gezinnen, meegenomen bij bestaande overleggen met de samenwerkende eerstelijnsprofessionals in Gemert. Ook welzijnsorganisaties, GGZGeestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg  en gemeente nemen deel aan dit overleg om daarmee de eerste lijn met het sociale domein in Gemert te verbinden. Daarnaast worden acties die uit het wijkprofiel naar voren zijn gekomen opgepakt door de wijkteams en andere partners. Meer informatie en voorbeelden in het e-boek preventie en zorg verbinden in de praktijk. Riky de Veth, ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  Regionale Ondersteuningsstructuur  Robuust