U bent hier

Wetgeving Gezond Werk

Arbowetgeving

Volgens de Arbo (Arbeidsomstandigheden) wet moeten werknemers veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Arbowet zorgt ervoor dat werkgevers deze mogelijkheid ook bieden. De wetgeving rond Arbo is in drie niveaus op te delen:

  • Arbowet - De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving: de algemene bepalingen gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet en bevat dus geen concrete regels. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling:
  • Arbobesluit - In het Arbobesluit staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Voor bepaalde sectoren en categorieën werknemers gelden afwijkende en/of aanvullende regels.
  • Arboregeling - De Arboregeling is een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om de concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren.

Volgens de Arbobalans trof 70% van de werkgevers arbo- en verzuimmaatregelen in twee jaar. Nederlandse arbeidsomstandigheden zijn beter dan het Europees gemiddelde. Maar werkgevers vinden de aanpak van psychosociale risico’s lastig.

Wilt u weten wat u precies moet doen om aan de arbowetgeving te voldoen? In de Arbowetgeving zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers opgenomen, want een gezonde en veilige werkplek is een verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Meer hierover vindt u op het Arboportaal.

Overige wetgeving

Andere relevante wetgeving over veilig en gezond werken:

  • Arbeidstijdenwet - De Arbeidstijdenwet beschermt werknemers tegen het maken van te lange werktijden en regelt het werken op zondag en bij nachtdiensten.
  • Wet arbeid en zorg - De Wet arbeid en zorg regelt onder andere het recht op vakantiedagen en andere vormen van verlof.
  • Wet verbetering poortwachter (Overheid.nl) - De WVP (Wet verbetering poortwachter) is opgezet om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Zowel de werknemer als de werkgever heeft in de WVP een wettelijke inspanningsverplichting om terugkeer naar het werk na ziekte te bevorderen.
  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte - De Wet gelijke behandeling heeft tot doel discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte te bestrijden en de gelijke behandeling te bevorderen van mensen met een handicap of chronische ziekte op de belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven – waaronder ook arbeid.
  • Tabakswet - De Tabakswet regelt het recht op een rookvrije werkplek. Het rookverbod geldt voor iedereen en geldt overal op het werk, ook in de hal, kantine en op de trap. Er zijn een aantal uitzonderingen waar wél mag worden gerookt: rookruimtes, buiten en in een aantal bijzondere gevallen. De werkgever is vrij om in rookruimtes te voorzien of rookpauzes toe te staan. Hij mag roken op het werk (en daarmee rookpauzes) ook verbieden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer