U bent hier

Gezondheidsbeleid op het werk evalueren

Meerwaarde evalueren

Het evalueren van een gezondheidsbeleid- of project belangrijk. Evaluatie geeft inzicht in het verloop en de effecten ervan. U wilt natuurlijk weten of meer werknemers gezonder zijn gaan leven, maar wellicht ook of er een effect te zien is op het ziekteverzuim. Daarnaast kunt u een evaluatie gebruiken om tussentijds bij te sturen, om verantwoording af te leggen en om collega’s op de hoogte te houden van de vorderingen. Ook kunt u van een evaluatie leren. Wat waren de knelpunten, wat waren de succesfactoren?

Stappenplan voor evaluatie Gezond Werk

Voor een bruikbare evaluatie is het van belang om vooraf te bepalen wat er moet worden geëvalueerd: gaat het om losse activiteiten of om het gezondheidsbeleid als geheel? Die keuzes worden vastgelegd in een evaluatieplan. Daarin wordt ook beschreven op welke manier er wordt geëvalueerd en hoe de uitkomsten gebruikt gaan worden. Het evaluatieplan beschrijft welk doel met de evaluatie bereikt wordt en welke vragen beantwoord worden. Er staat in welke informatie daarvoor nodig is, wie deze verzamelt en op welke manier de informatie verzameld wordt. Het bevat ook informatie over wie en wat (deskundigheid, instrument of geld) er nodig is om de evaluatie uit te voeren, voor wie de evaluatiegegevens bestemd zijn en in welke vorm de resultaten worden gecommuniceerd.

Stap Omschrijving
1. Doel & randvoorwaarden Omschrijf heldere en toetsbare doelen. Op basis van het evaluatieplan schat u in hoeveel menskracht en geld de evaluatie zal kosten, zodat het benodigde budget kan worden gereserveerd. De inzet voor de evaluatie moet uiteraard in verhouding staan tot de inzet voor de activiteiten.
2. Evaluatievragen Inventariseer op basis van de doelen op welke vragen de evaluatie een antwoord moet geven. Ga na wat collega’s, de directie en samenwerkingspartners willen weten. Afhankelijk van de beschikbare middelen kunt u een prioritering aanbrengen: welke onderdelen wilt u zeker evalueren en welke komen pas aan bod als het overgebleven budget dat toelaat?
3. Methoden Kies meetmethode(n) die het meest geschikt is voor het verkrijgen van de gewenste informatie. Dit kan bestaan uit kwalitatieve methoden, kwantitatieve of een combinatie van beiden.
4. Verzamelen Verzamel, verwerk en interpreteer de benodigde gegevens.
5. Communiceren Kies manieren om over de uitkomsten van de evaluatie te rapporteren die passen bij de doelgroep die u wilt informeren. Kies ook de momenten waarop u doelgroepen wilt informeren.
6. Verankeren Gebruik de resultaten die verkregen zijn met de evaluatie om verbeteringen aan te brengen in gezondheidsbeleid of activiteiten.
 

Shell

"Binnen het Shellprogramma 'Be Well' kunnen medewerkers hun gezondheidsgegevens meten tijdens onze health fairs, inloopspreekuren en op afspraak. Ook koppelen we de gezondheidsmetingen aan bijvoorbeeld een audiogram-meting. Alle gegevens worden door werknemers zelf ingevuld op onze Be Well-website. Daarna kunnen ze, uiteraard geheel geanonimiseerd, worden geanalyseerd. We vinden het registeren van gegevens heel belangrijk. Met gegevens kun je tenslotte je resultaten zichtbaar maken en eventueel bijsturen." - Liesbeth Verheugd, manager Health bij Shell

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer