Bij het ontwikkelen of bijsturen van integraal gezondheidsbeleid of een integrale aanpak doorloopt u een aantal processtappen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Om van voorbereiden tot uitvoering te komen, brengt u in kaart wat de gezondheidssituatie van uw inwoners is en welke wensen en behoeften inwoners, partners en beleidsmakers hebben ten aanzien van gezondheid. Op gemeente-, wijk- of buurtniveau maakt u hiervoor een (wijk)gezondheidsprofiel. Dit inzicht helpt u bij het kiezen van prioriteiten voor uw beleid of aanpak en welke doelen u wilt bereiken. Passend bij het thema, doelgroep en doelen kiest u (erkende) interventies die u helpen om het gewenste effect van uw beleid of aanpak te bereiken. Om tijdens het proces bij te sturen is het belangrijk uw uitgevoerde beleid of aanpak te monitoren en te evalueren.

Betrokkenheid van en samenwerken met bijvoorbeeld inwoners, verschillende beleidsafdelingen van de gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, welzijnsorganisatie, huisarts en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  vergroot het draagvlak voor het maken van integraal gezondheidsbeleid of de uitvoering ervan (integrale aanpak). Zo sluit het aan bij wensen en mogelijkheden van betrokkenen en vergroot u het effect. Lees meer over succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid

Wijkprofiel maken

Breng de gemeente, wijk of buurt integraal in beeld.

Prioriteiten en doelen kiezen

Kies prioriteiten en doelen vanuit een gezamenlijke visie.

Interventies kiezen

Maak een plan met afspraken over de samenwerking en met een mix van erkende interventies.

Interventies uitvoeren

Voer interventies en/of maatregelen in samenhang uit.

Evalueren

Monitor en evalueer het proces en de resultaten.

Heeft u overal aan gedacht?

U ontdekt het met behulp van de checklist gezondheidsbeleid maken, uitvoeren en evalueren.