Evalueren helpt bij het bijsturen en doorontwikkelen van uw beleid of aanpak. Denk al bij het opstellen van beleid of aanpak na over het evalueren daarvan. Maak daarom bij aanvang keuzes over wat u wilt evalueren, wanneer u resultaten wilt weten en wat daarvoor nodig is. Werk dit uit in een evaluatieplan. Zo  voorkomt u dat u dingen over het hoofd ziet.

Meerwaarde van evalueren in gemeente en wijk

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid of aanpak.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw beleid of aanpak.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en zorgen voor financiering.

Welke manier van evalueren kiest u?

Er zijn verschillende soorten evaluaties die u voor verschillende doelen kunt toepassen. Welk type evaluatie u kiest hangt af van wat u wilt weten.

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of uw beleid of aanpak het gewenste effect heeft.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.
  • Maatschappelijke Kosten en Baten analyse: in beeld brengen wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een aanpak.

Tip: Betrek partners bij de evaluatie in uw gemeente of wijk

Betrek de partners bij de evaluatie. Dat helpt om wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken, maar biedt ook een kans om afspraken te maken over aansluiting bij bestaande dataverzameling, wat met de uitkomsten van de evaluatie wordt gedaan en wie daarover communiceert. Lees hier 12 redenen voor betrekken van partnerorganisaties in evaluatie

Tip: Tools voor monitoren en evalueren

In dit overzicht vindt u tools die u kunt inzetten voor het monitoren en evalueren van integraal beleid of aanpak. Zo vindt u instrumenten als een checklist om samenwerking te evalueren en een budgetcalculator die u een overzicht geeft van de kosten voor de opzet en uitvoering van programma-evaluatie.

Voorbeeld: Evalueren van samenwerking

Vanuit de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem is de pilot Aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen ontwikkeld. Het doel hiervan is om via samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen met sociale wijkteams en buurtcoachteams cliënten laagdrempelig en snel de benodigde hulp te kunnen bieden. Dit kan hulp zijn vanuit zorg en/of vanuit welzijn. Het doel is ook om zo erger te voorkomen en doorstroming naar 2e lijns zorg te verminderen. De cliënt wordt daarbij gestimuleerd oplossingen in zijn omgeving te zoeken.Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft door middel van een  procesevaluatie de samenwerking geëvalueerd en succes- en knelpunten in kaart gebracht.

Meer informatie over monitoren en evalueren per leefstijlthema

In deze handreiking vindt u ook informatie over het monitoren en evalueren van het beleid en de uitvoering van activiteiten rond sport en bewegenovergewichtdepressiealcoholdrugs en seksuele gezondheid.