Nadat u de doelstellingen (‘wat’ gaan we doen?) heeft vertaald naar concrete acties en een mix van interventies om het gezondheidsbeleid of de aanpak concreet vorm te geven (‘hoe’ gaan we dat doen?) gaat u samen met organisaties en inwoners aan de slag met de uitvoering. Belangrijk hierin is om te zorgen voor coördinatie en regie. Dit kan de gemeente doen maar de gemeente kan dit ook uitzetten bij de partners. Maak daarom goede afspraken over de rollen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Laat u op deze pagina inspireren hoe andere gemeenten aan de slag gaan met de uitvoering van hun integraal gezondheidsbeleid of aanpak.

Aan de slag met preventie

Er zijn 6 lokale samenwerkingsverbanden gestart van o.a. gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met subsidie van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Zij gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid. Hierbij maken zij gebruik van interventies uit de interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Lees meer over welke projecten gehonoreerd zijn en de voortgang van deze projecten.

Tip: Instrumenten voor het uitvoeren van interventies

Bekijk de verschillende instrumenten voor het uitvoeren van interventies.  Zoals het draaiboek 'Samenwerken in de wijk' of de Krachtenveldenanalyse.

Voorbeeld: Integrale aanpak overgewicht jeugd

De aanpak B.Slim in Amersfoort is succesvol! En wordt sinds 2015 uitgevoerd in een aantal prioriteitswijken. B.Slim pakt overgewicht bij kinderen integraal aan. Zij richten zich op kinderen 0-18 jaar en hun (groot) ouders. B.Slim verbreedt de aanpak in de projectperiode 2015-2017 verder naar sportverenigingen en peuterspeelzalen. Diverse organisaties waaronder GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, ziekenhuizen, scholen, sport, welzijn, Friesland Campina, diëtisten en huisartsen werken samen. Voorbeelden van integrale aanpak per pijler:

  • Voorlichting en bewustwording: Ontbijtfeestjes op peuterscholen, Lekker Fit!, Supermarktrondleiding, voorlichting goedkoop en gezond eten.
  • Signaleren en adviseren: sociale kaart, signalering overgewicht en extra begeleidingJGZ . 
  • Ondersteuning: Keivitaaltjes (leefstijlprogramma waar kinderen naar worden doorverwezen).
  • Maatregelen gericht op omgeving: B.Slim wandelroutes, voldoende speelmogelijkheden, gezond voedingsbeleid scholen, Gezonde Schoolkantine. 
  • Draagvlak (politiek en publiek): raadplegen intermediairs en ouders, wethouders als ambassadeurs, inzetten vanB.Slim Hero’s .

Meer over inzet rond deze pijlers vindt u op de website van B. Slim Bekijk de prezi over de Gezonde Wijkaanpak Amersfoort. 

Voorbeeld: Fietsen op Zuid, een integrale aanpak in Rotterdam

De aanpak Fietsen op Zuid (2016-2019) bevordert een fietscultuur om deze achterstanden te verminderen. Fietsen op Zuid is een integrale aanpak die zowel een gezonde leefstijl bevordert (zoals bewegen), als de fysieke infrastructuur aanpakt (zoals de inrichting van de publieke ruimte en beschikbaarheid van een fiets). Dat gebeurt onder meer met het Bike Park, waar niet alleen een fietsenstalling is, maar ook fietsen te leen zijn en een koffiebar en afhaalpunt voor pakketten. Ook zijn er innovatiesessies waarin inwoners oplossingen bedenken voor fietsknelpunten. Bovendien heeft Fietsen op Zuid het zusterproject FietsMee! voor (migranten)vrouwen opgezet: 200 vrouwen leren fietsen.

Inwoners gaan door de fiets meer bewegen, wat voordelen oplevert voor de gezondheid. Fietsen verhoogt ook de fysieke mobiliteit, waardoor inwoners meer sociale contacten kunnen opdoen. En als mensen vaker de fiets pakken in plaats van de auto is dit gunstig voor de leefbaarheid (onder andere door een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast).

Verschillende lokale partijen, zoals inwoners, de gemeente, lokale ondernemers, scholen en woningbouwcorporaties, voeren de activiteiten gezamenlijk uit. De opbouw en uitbreiding van een groot lokaal netwerk is een belangrijke succesfactor voor deze aanpak. Ook is het belangrijk dat de gemeente betrokken is, zowel de dienst verkeer als publieke gezondheid, om de aansluiting met gemeentelijk beleid te waarborgen.- Hugo van der Steenhoven (Fietsen op Zuid).

Voorbeeld: Leefomgeving en gezondheid

Een gezonde leefomgeving Utrecht (GO!Utrecht) is van belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s voor de gezondheid te verminderen. Met een integrale aanpak in de wijk is een gezonde leefomgeving te bevorderen, blijkt uit het onderzoeksproject GO!Utrecht (2016-2017). Voor de 10 Utrechtse wijken zijn combinaties van maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld. De benodigde informatie is verzameld uit wijkprofielen, wijkprioriteiten (obv profielen en wijkgesprekken) en maatregelen voor wijkaanpak. Het is aan de gemeente Utrecht om binnen de voorgestelde combinaties te kiezen.

Voor de binnenstad gaat het onder andere om het creëren van meer en diverse soorten groen waar mensen zelf iets mee kunnen doen, zoals buurtmoestuinen en buurt­parkjes en het ondersteunen van initiatieven van inwoners om groen zelf te beheren. Dit draagt ook bij aan actieve betrokkenheid van inwoners en sociaal contact. Verder is verkeer in de wijk terug te dringen en luchtkwaliteit te verbeteren door het realiseren van meer plekken om fietsen te stallen, het stimuleren van zogeheten deelauto’s en het aanscherpen van milieuzones.  Een belangrijke succesfactor om met een gezonde leefomgeving aan de slag te gaan, is draagvlak bij meerdere wethouders. Door de maatregelen in samenhang uit voeren, is gezondheidswinst is te behalen, dan de inzet van losse maatregelen alleen.