Om kwantitatieve gegevens te verzamelen kunt u gebruik maken van de verschillende informatieproducten en -bronnen. Ook hebben verschillende partijen gegevens die input bieden voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel, zoals monitoring en registratiegegevens, of hebben zij tools beschikbaar die kunnen helpen om een beeld te schetsen van de wijk.

Domeinen Indicatoren Bron en vindplaats
Gezondheid en leefstijl
 • Ervaren gezondheid
 • Diabetes type 2
 • Beweegnorm
 • Roken
Fysieke omgeving
 • Stedelijkheid
 • Leefbaarheid
 • Veiligheid
Sociale omgeving
 • Sociale samenhang
 • Mantelzorg geven
Participatie
 • Personen met een bijstandsuitkering
Voorzieningen
 • Nabijheid voorzieningen
 • Gebruik eerstelijnszorg
 • Stapeling Sociaal domein
Bevolking
 • SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.
 • Bevolkingsaantal
 • Bevolkingssamenstelling
 • Jeugd

Bron: Toolkit preventie in de wijk / datawijzer. 

Een aantal informatieproducten en tools uitgelicht:

 • De handreiking ‘In gesprek met inwoners’ van Gemeenten van de Toekomst biedt een verzameling van methoden en praktische voorbeelden om het gesprek op een speelse en laagdrempelige manier met inwoners te voeren.
 • In de datawijzer van de toolkit preventie in de wijk (zie ook de tabel hierboven) vindt u per domein nog meer onderwerpen en indicatoren en de informatiebronnen waar u voor deze indicatoren de gewenste data kunt vinden om het wijkgezondheidsprofiel vorm te geven. 
 • Waar staat je gemeente (waarstaatjegemeente.nl): een instrument waarmee gemeenten hun prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten. Er staat informatie over verschillende thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid, gezondheidsverschillen en dienstverlening.
 • Op Volksgezondheidenzorg.info: Landelijke kaarten wijkcijfers staan kaarten met cijfers op wijk- en buurtniveau. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, CBS en RIVM. U vindt onder andere informatie over de thema's eenzaamheid, psychische ongezondheid en rokers per wijk. Het RIVM biedt kaarten met cijfers voor alle wijken of buurten per gemeente aan.
 • Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTVregionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) ): Lokale, regionale en landelijke gegevens over volksgezondheid en zorg worden bij elkaar gebracht en geïnterpreteerd. 
 • Gemeentelijke gezondheidsprofielen (RIVM): Diverse bronnen zijn op gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt. Soms ook op postcode of wijkniveau. Opgenomen zijn bijvoorbeeld demografische gegevens (CBS), doodsoorzaken (CBS) en gezondheidsdeterminanten (zoals roken, drinken en overgewicht) (GGD). Ook zijn cijfers opgenomen over binnen gemeentelijke verschillen van sociaaleconomische status (SCP) en leefbaarheid (BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Vergelijkingen met het GGD-gemiddelde en landelijke trends zijn mogelijk.
 • Gezondheidinsociaaldomein.nl: op deze website kunt u bekijken hoe gezond uw gemeente is. Ook is het mogelijk de gezondheidssituatie in uw gemeente te vergelijken met een andere gemeente. 

Tools

 • GGD Gezondheidsapp (GGDGHOR): In deze appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen.  staan per gemeente cijfers (per leeftijdscategorie) over gezondheidsthema’s, zoals alcohol, overgewicht, roken, maar ook over ervaren gezondheid. Vergelijking met andere gemeenten of landelijke gemiddelde is mogelijk.
 • ROS wijkscan (rosRegionale Ondersteuningsstructuur -netwerk.nl): biedt inzicht in de wijk over vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid en ziektebeelden en toont welke zorg nu aanwezig is. Ook Primos cijfers (abfresearch.nl) over demografische prognoses zijn in deze scan op wijkniveau beschikbaar.
 • Wijk- en Praktijkscan (JVEI.nl): brengt de praktijkpopulatie in kaart te en vergelijkt de cijfers met de populatie in de omliggende wijken in van het werkgebied van de eerstelijns praktijk.
 • Wijkscan 'Gezondheid, sport en zorg' (Allesoversport.nl): De wijkscan presenteert data op wijkniveau ten aanzien van de demografie in de wijk, de inrichting van de wijk en de gezondheidscijfers in de wijk. De wijkscan helpt sportaanbieders, gemeenten en zorgverleners bij een goede analyse van de wijk en voor het ontwikkelen van beleid of initiatieven op het gebied van gezondheid, sport en zorg. 
 • Buurtscan (Kenniscentrum Sport): De buurtscan is een database met instrumenten en ondersteunt bij het analyseren van het sport en beweegaanbod in een buurt.
 • Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan (Kenniscentrum Sport): Geeft op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. Maar ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan.

GO (Gezonde Omgeving) Methode

Met de GO methode maakt u een kwalitatieve én kwantitatieve beschrijving van uw wijk of gemeente. Data uit het fysieke en sociale domein worden in een figuur geïntegreerd. De methode combineert verschillende databronnen (gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst , RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  ) en wijkgesprekken. Per thema worden de belangrijkste indicatoren in een spinnenweb samengevat. De figuur laat zien hoe de wijk scoort ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente. Aan de hand van de geconstateerde kansen en knelpunten kan een set van mogelijke interventies of maatregelen op wijk niveau aanbevolen worden.