U bent hier

Landelijke ondersteuning gezondheidsbeleid

Thema's en thema-instituten

Er zijn verschillende landelijke thema-instituten die kennis hebben op het gebied van specifieke thema’s en de aanpak ervan. Meerdere van deze instituten bieden ondersteuning aan gemeenten en professionals. Dat geldt bijvoorbeeld voor de instituten die de themadelen van deze handreiking hebben uitgewerkt:

Wijk en leefomgeving

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stimuleren de samenwerking in de Gezonde Wijk via het Experiment Gezonde Wijk. Het e-boek Gezonde Wijk in Praktijk (Pdf, 2,46 Mb) bundelt de uitkomsten en ervaringen van de steden.
 • TNO Preventie en zorg heeft een actieve rol in relatie tot de fysieke omgeving. Ze adviseert gemeenten hoe de inrichting van een wijk meer bewegen en gezonder voedingsgedrag van bewoners kan stimuleren. Ook ontwikkelt TNO handvatten bij het creëren van een gezonde inrichting van de wijk.
 • Movisie is een kennisinstituut en houdt zich bezig met de sociale aspecten van een gezonde wijk.
 • Platform31 is de fusieorganisatie van onder andere KEI en Nicis Institute en verbindt partijen die zich bezighouden met een integrale wijkaanpak. Het is de kennisorganisatie voor stad en regio met de focus op goed wonen, goed leven en goed werken. De ministeries van VWS en Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties maken hier deel van uit.
 • Het Landelijk Platform voor Wijkgericht werken is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de wijkaanpak. Het richt zich op wijkmanagers, buurtregisseurs, buurtcontactambtenaren en organiseert uitwisseling van ervaringen tijdens conferenties en expert sessies.
 • Agentschapnl.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en een aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden als het gaat om milieu en leefomgeving.
 • Website Platformbuitenspelen: informatieplatform voor iedereen die professioneel bij spelen betrokken is (gemeente, onderwijs en recreatie). Met onder meer beschrijvingen van gerealiseerde projecten, achtergrondartikelen, productbeschrijvingen en korte nieuwsberichten.

Burgerparticipatie

De burger wordt steeds belangrijker bij het (mede) vormgeven van het gezondheidsbeleid in gemeente en wijk.

 • ProDemos biedt informatie, cursussen en hulp voor inwoners en raadsleden bij participatietrajecten, zoals de participatiewijzer.
 • De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en zelfredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers zoveel mogelijk de zeggenschap houden over hun eigen leven.
 • CMOnet is de landelijke vereniging van de provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. CMO's helpen gemeenten, instellingen en burgerinitiatieven bij vraagstukken over jeugd, leefbaarheid en burgerkracht.
 • Movisie is een landelijke kennisinstituut en adviesbureau op het gebied van sociale vraagstukken, welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid en zet zich in voor kracht en onderlinge verbinding van burgers.
 • Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Ondersteuning bij participatie is één van de thema’s waar het instituut zich op richt.

Wonen, welzijn en zorg

 • InEen versterkt de eerste lijn door organisatie, samenwerking en innovatie. Daarbij werken zij samen met gezondheidscentra, eerstelijnscentra, zorggroepen, ROS'en, eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten.
 • Het Jan van Es Instituut zet zich in voor een goede wisselwerking tussen wetenschap en praktijk van geïntegreerde eerstelijnszorg. Doel is het bereiken van een betere samenhang in de zorg, met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving.
 • Het Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is het informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Leefomgeving en eigen kracht zijn belangrijke speerpunten.
 • De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werkt intensief samen met andere organisaties in de eerstelijnszorg om het zorgaanbod van de huisarts te optimaliseren.
 • MOgroep: landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD).
 • Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en werkt samen met patiëntenverenigingen en vele brancheorganisaties in de eerste en tweede lijn.
 • Regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) bieden advies en ondersteuning in de omslag naar geintegreerde populatiegerichte eerstelijnszorg. 
 • Stimulansz ondersteunt Welzijnsorganisaties en gemeente bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk via informatie, helpdesk en advies op maat.
 • Kenniscentrum Vilans is het landelijke kenniscentrum op het gebied van langdurende zorg en helpt professionals op weg om de langdurende zorg te verbeteren. Vilans is er voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de zorg voor chronisch zieken en de thuiszorg

Jeugd, gezondheid en opvoeding

 • Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid focust specifiek op de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en verbindt binnen de JGZ beleid, wetenschap, onderwijs en de uitvoeringspraktijk.
 • Het Nederlands Jeugd Instituut is een kennisinstituut voor Jeugd en Opvoeding en biedt behalve kennis en informatie ook ondersteuning, zoals de gemeenten bij de stelselwijziging.
 • Stichting Opvoeden.nl biedt een landelijke online informatiebank over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en voor jongeren. Gemeenten kunnen deze informatie gebruik voor hun communicatie over opvoeden en opgroeien. Daarnaast kunnen zij scholen, consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties en GGD’en stimuleren er ook gebruik van te maken. Zo kunnen gemeenten helpen voorkomen dat kleine opvoeddilemma’s ontaarden in grote zorgvragen.

Scholing en advies

Ondersteuning bij het ontwikkelen, uitvoeren of evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid of advies op maat en scholing is te vinden bij diverse organisaties zoals:

Kennisinfrastructuur en ondersteuning

Het Rijk onderhoudt een kennisinfrastructuur ter ondersteuning van gezondheidsbeleid. Een groot deel van de informatieondersteuning is ondergebracht bij het RIVM, dat bijvoorbeeld werkt aan:

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer