U bent hier

Veelgestelde vragen Gemeente

Algemene vragen

 1.  Wat is de Handreiking Gezonde Gemeente?
 2.  Voor wie is de handreiking en hoe wordt deze gebruikt?
 3.  Wat vind ik in de handreiking?
 4.  Hoe vind ik mijn weg in de handreiking?
 5.  Waar kan ik de handreiking voor gebruiken?
 6.  Wie heeft de handreiking geschreven?
 7.  Is er ook een gedrukte versie?
 8.  Hoe kan ik de handreiking onder de aandacht brengen bij gemeenten en partners?

1. Wat is de Handreiking Gezonde Gemeente?

In de Handreiking Gezonde Gemeente zijn informatie, handige materialen, tips en praktijkvoorbeelden gebundeld voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. Voor de thema's overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en valpreventie vindt u informatie en interventieoverzichten om lokaal preventiebeleid voor deze thema's te onderbouwen en in te vullen. 

Via Nieuw in de handreiking blijft u op de hoogte van alle updates.

Bekijk ook eens de brochure Handreiking Gezonde Gemeente

naar boven


2. Voor wie is de handreiking en hoe wordt deze gebruikt?

De Handreiking Gezonde Gemeente is voor beleidsmedewerkers van gemeenten en voor professionals die actief zijn op het gebied van gezondheidsbeleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering en preventie.

Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGL-producten gebruiken en waarderen. Naast het monitoren via webstatistieken, is in 2015 met een onderzoek het gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente in kaart gebracht. Hierdoor weten we onder andere wat de best bezochte onderwerpen en themadelen van de Handreiking zijn. Bekijk de resultaten

naar boven


3. Wat vind ik in de handreiking?

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt informatie voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering. De handreiking in het kort:

naar boven


4. Hoe vind ik mijn weg in de handreiking?

Enkele tips voor het gebruik van de handreiking:

naar boven


5. Waar kan ik de handreiking voor gebruiken?

Van onze gebruikers horen we terug dat ze de handreiking gebruiken voor of bij:
 • Het overnemen van informatie, figuren en teksten (direct of aangepast) in beleidsnota’s.
 • De start van een beleidsnota, uitvoeringsprogramma of projectplan. Met verschillende informatiebronnen op één plek en overzichten van instrumenten en methoden, biedt de handreiking een mooie start.
 • De invulling van advies, beleid, uitvoeringsprogramma of projectplan aan de hand van de vijf pijlers in de integrale aanpak per thema (fysieke- en sociale omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, signalering en advies, ondersteuning). De informatie bij de pijlers worden ook gebruikt om te inventariseren wat er gebeurt per thema.
 • Inspiratie en mogelijkheden voor contact door de voorbeelden uit de praktijk bij alle onderwerpen en thema’s.
 • Het uitwerken van het eigen werkproces en plannen van aanpak (rond bijvoorbeeld burgerparticipatie, samenwerken, opstellen nota gezondheidsbeleid of projectplan etc.). Hiervoor worden o.a. de checklists, de tips en stappenplannen bij de verschillende onderwerpen gebruikt. Ook daarbij komen de voorbeelden uit het land van pas.
 • Het onderbouwen van speerpunten in beleid en de aanpak van gezondheidsproblemen aan de hand van cijfers en feiten (over omvang, oorzaken en risicogroepen) per thema.
 • Het kiezen van erkende interventies per pijler via het interventieoverzichten bij elk thema en voor de wijk.
 • Het volgen van ontwikkelingen in publieke gezondheid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering door regelmatig te kijken naar de pagina Nieuw in de handreiking voor alle updates.

naar boven


6. Wie heeft de handreiking geschreven?

De Handreiking Gezonde Gemeente is samengesteld en wordt onderhouden in samenwerking met landelijke partners, gemeenten en professionals. Het RIVM Centrum Gezond Leven coördineert de actualisatie, promotie en monitoring van de handreiking in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ga naar over de Handreiking

naar boven


7. Is er ook een gedrukte versie?

Er is geen gedrukte versie van de handreiking, maar u kunt de pagina's printen. De themadelen en de onderdelen beleid maken, uitvoeren en evalueren, kunt u vanaf de startpagina per thema/onderdeel in z'n geheel printen. Wél in druk beschikbaar en te downloaden zijn de factsheets per thema.

naar boven


8. Hoe kan ik de handreiking onder de aandacht brengen bij gemeenten en partners?

Er zijn diverse communicatiemiddelen, zoals folders, factsheets, teksten en presentaties, verzameld in het communicatiepakket Gezonde Gemeente.

naar boven


 

 

Inhoudelijke vragen

 1. Waar vind ik informatie over een Gezonde Wijkaanpak?
 2. Waar vind ik informatie en voorbeelden van integraal beleid?
 3. Waar vind ik informatie over de raakvlakken van de Wpg met de Wmo?
 4. Gaat de handreiking in op de transities en de raakvlakken met gezondheid?
 5. Besteedt de handreiking aandacht aan burgerparticipatie?
 6. Komt de gezonde leefomgeving in wijk en gemeente aan bod?
 7. Biedt de handreiking informatie over de aanpak van gezondheidsachterstanden?
 8. Geeft de handreiking handvatten voor samenwerking?
 9. Geeft de handreiking informatie over de preventiecyclus?
 10. Hoe creëer ik draagvlak in mijn wijk of gemeente?

1. Waar vind ik informatie over een Gezonde Wijkaanpak?

Via de startpagina Gezonde Wijk gaat u direct naar informatie over wijkgerichte gezondheidsbevordering en Gezonde wijkaanpak in de handreiking. U vindt hier informatie over de aanpak van gezondheidsachterstanden, voorbeelden van een Gezonde wijkaanpak, het maken van een wijkgezondheidsprofiel en het interventieoverzicht Gezonde Wijk.

naar boven


2. Waar vind ik informatie en voorbeelden van integraal beleid?

Een integraal beleid en de (wijkgerichte) uitvoering ervan, namelijk de integrale aanpak en intersectorale samenwerking zijn de rode draden in de handreiking.

U vindt informatie over integraal beleid en een integrale aanpak met uitleg over de vijf pijlers (fysieke en sociale omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, signalering en advies, ondersteuning) bij ‘Beleid maken’. In de themadelen staat de integrale aanpak per thema uitgelegd met mogelijkheden voor concrete invulling per pijler.

Ook vindt u informatie en voorbeelden van (integrale) wijkgerichte gezondheidsbevordering.

In het verlengde van de integrale aanpak besteden we ook aandacht aan intersectorale samenwerking. Integraal beleid is immers sector overstijgend. U vindt tips voor intersectorale samenwerking en in de acht thema's in de handreiking voorbeelden van gemeentelijke sectoren die raakvlakken hebben met de aanpak van dat thema bij het onderdeel 'samenwerken'.

naar boven


3. Waar vind ik informatie over de raakvlakken van de Wpg met de Wmo?

De handreiking biedt op meerdere plaatsen informatie over de raakvlakken van de Wpg met de Wmo. Bijvoorbeeld bij het onderwerp Wettelijk kader, maar ook in de themadelen zoals bij depressie en drugs staan de raakvlakken met de Wmo beschreven.

naar boven


4. Gaat de handreiking in op de transities en de raakvlakken met gezondheid?

In de handreiking vindt u informatie over de decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ begeleiding naar Wmo, Participatiewet en Wet passend onderwijs) met verwijzingen naar meer informatie, voorbeelden, publicaties en factsheets. Tevens is er aandacht voor de samenhang tussen de decentralisaties en informatie over de raakvlakken met gezondheid en preventie.

naar boven


5. Besteedt de handreiking aandacht aan burgerparticipatie?

In de handreiking vindt u informatie, methoden en verschillende voorbeelden van burgerparticipatie bij de planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van (gezondheids)beleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. Tevens besteedt de handreiking aandacht aan sociale marketing om interventies beter aan te laten sluiten bij doelgroepen.

naar boven


6. Komt de gezonde leefomgeving in wijk en gemeente aan bod?

Bij alle thema's komt leefomgeving aan bod als één van de pijlers in de integrale aanpak. De nadruk en invulling verschillen per thema. Kijk hiervoor bij ieder thema bij pijler 1: fysieke- en sociale omgeving bij het onderdeel 'integrale aanpak'. Of ga naar de algemene informatie over Leefomgeving en gezondheid.

naar boven


7. Biedt de handreiking informatie over de aanpak van gezondheidsachterstanden?

Voor het beïnvloeden van de oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) is inzet nodig van sectoren binnen én buiten de volksgezondheid. Er is actie nodig op vier punten: leefstijl, opleiding en inkomen, woon- en werkomstandigheden, toegang en kwaliteit van gezondheidszorg. Het wijkgericht samenwerken aan gezondheidsbevordering met bewoners en professionals leent zich goed voor een integrale aanpak.

U vindt informatie over de aanpak van gezondheidsachterstanden, met doorlinks naar praktische materialen om gezondheidsvaardigheden op te pakken, de interventieoverzichten Gezonde Wijk en Erkende interventies (inclusief lage SES) bieden inspiratie om interventies van goede kwaliteit in te zetten.

naar boven


8. Geeft de handreiking handvatten voor samenwerking?

De handreiking biedt:

Ga direct naar de overzichtspagina met alle onderwerpen over Samenwerken aan gezondheid.

naar boven


9. Geeft de handreiking informatie over de preventiecyclus?

De preventiecyclus geeft een overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden van de belangrijkste publieke partijen en is de basis voor het Nederlandse gezondheidsbeleid. In de handreiking leggen we uit wat de preventiecyclus inhoudt. En u vindt hier informatie over de wettelijke kaders waarbinnen het gezondheidsbeleid valt, zoals de Wet publieke Gezondheid. In de themadelen vindt u de landelijke beleidskaders voor het betreffende thema bij het onderdeel 'integrale aanpak'. Bij de informatie over wijkgerichte gezondheidsbevordering vindt u het beleidskader Gezonde Wijk.

naar boven


10. Hoe creëer ik draagvlak in mijn wijk of gemeente?

Het creëren van draagvlak voor beleid en de (wijkgerichte) uitvoering ervan is een belangrijke voorwaarde voor acceptatie en succes.

In de handreiking vindt u tips en voorbeelden voor bestuurlijk draagvlak en borgen van lokaal gezondheidsbeleid.

naar boven

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer