U bent hier

Alcohol

Alcohol is een potentieel giftige stof met schadelijke gevolgen. Niet alleen voor de gezondheid van drinkers, maar ook voor de maatschappij. Alcoholgebruik zorgt voor verkeersongevallen, arbeidsverzuim, vernielingen, overlast en geweld. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het voorkomen daarvan: sinds 2013 zijn ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW).

Actueel

  • Infographic over alcohol en kanker (STAP, april 2017). De infographic geeft cijfers over de aantallen gevallen van kanker door alcoholgebruik en de soorten kanker die alcoholgebruik veroorzaakt.  
  • Alcohol en drugs bij evenementen - leidraad voor gemeenten 2.0 (herziene versie maart 2017). De leidraad is primair bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of organisatie van evenementen waarbij alcohol- en/of drugsgebruik een rol spelen.
  • In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn drie beleidsmaatregelen (accijnsverhoging, beperking aantal verkooppunten en totaalverbod op alcoholreclame en -sponsoring) doorgerekend om alcoholgebruik te verminderen (RIVM, 2016).
 
Stappen die kunnen helpen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over alcoholgebruik en houd rekening met het landelijke beleid. Cijfers en feiten

Wetgeving en beleid

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren.  Lokale probleemanalyse

Een integrale aanpak

Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Lokale doelstellingen

Intersectorale samenwerking

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering

Regie en coördinatie

Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak

Interventieoverzicht

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken

Communiceren

Zorgen voor continuïteit

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor alcoholbeleid van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.  

Contact of vragen?

 

Factsheet

voorkant factsheet alcohol versie september 2015

Samenvatting themadeel Alcohol

Het themadeel ‘Alcohol’ wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut en partners (over de Handreiking).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer