U bent hier

Basispakket aan maatregelen in alcoholbeleid

Voorbeelden van de vijf pijlers ingevuld 

  • Pijler 1: inrichting van de omgeving. Voorbeeld: geen alcoholreclame op gemeentelijke reclamedragers, zoals bushokjes (doel: tegengaan van aanmoedigingen om te drinken).
  • Pijler 2: regelgeving en handhaving. Voorbeeld: een toegangsleeftijd van 21 jaar voor horeca die bij de jeugd populair is (doel: beschikbaarheidsbeperking).
  • Pijler 3: voorlichting en educatie. Voorbeeld: voorlichting en tips via lokale media aan ouders over de risico’s van te jong drinken (doel: het opvoedingsgedrag verbeteren door regel- en normstelling en monitoring van het drinkgedrag van kinderen).
  • Pijler 4: signalering. Voorbeeld: mentoren in het voortgezet onderwijs trainen om dreigende alcoholproblematiek bij scholieren te herkennen (doel: door vroeger ingrijpen minder problemen bij kwetsbare jongeren).
  • Pijler 5: advies en ondersteuning. Voorbeelden: met het ziekenhuis is een nazorgprogramma opgesteld voor jongeren die worden opgenomen met een alcoholvergiftiging; met politie, toezichthouders en Halt zijn afspraken gemaakt om jongeren en hun ouders binnen een Halt-traject te verwijzen naar een leeraanbod (doel: effectiever ingrijpen bij probleemjongeren door aan te haken bij concrete incidenten).

Voorbeeld: Geïntegreerde aanpak alcohol preventie

In de gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid worden interventies ingezet op zowel het gebied van beleid en regelgeving, als handhaving en preventie & educatie. De gemeenten hebben naast de context, probleemdefinitie en doelstellingen ook alle taken, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De interventies zijn vooral gericht op de omgeving van jongeren. Ouders zijn dan ook een belangrijke doelgroep van het regionale programma ‘Verzuip jij je toekomst?!’ (dienstgezondheidjeugd.nl).- regio Zuid-Holland Zuid

Doelen voor een basispakket maatregelen

Een basispakket van maatregelen houdt minimaal rekening met de volgende doelen:

  • In de maatschappij is de norm geaccepteerd dat alcoholgebruik op jeugdige leeftijd schadelijk is en dat jongeren niet moeten drinken voor ze 18 jaar zijn. Om dat te bereiken, moeten niet alleen jongeren maar ook alle opvoeders en (potentiële) verstrekkers hiervan doordrongen raken.
  • De beschikbaarheid van alcohol wordt verlaagd door geen alcohol te verstrekken aan jongeren tot 18 jaar. Commerciële verstrekkers mogen dit ook niet meer vanaf 1 januari 2014. Maar ook met ouders en andere opvoeders, zoals elftalbegeleiders of leiding van de scouting kunnen afspraken worden gemaakt om niet meer te verstrekken onder de 18 jaar. De nieuwe alcoholwetgeving maakt het mogelijk dat scholen en jeugdsozen alcoholvrij worden, het aantal verkooppunten verminderd wordt en er beperkte openings- en schenktijden kunnen worden bepaald. Daarnaast wordt gemeenten aangeraden kritisch om te gaan met het afgeven van vergunningen en voorschriften voor evenementen waar veel jongeren komen.
  • Er is toezicht op de naleving van leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop, op doorschenken in de horeca, op openbare dronkenschap en op het bezit van alcohol in de publieke ruimte onder de leeftijd van 18 jaar tijdens evenementen.
  • Kwetsbare jongeren met beginnende alcoholproblematiek worden in allerlei settings vroegtijdig gesignaleerd. Waar dat nodig is, worden ze volgt verwijzing en begeleiding. Voor zover mogelijk worden daarbij hun ouders en andere opvoeders betrokken.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer