U bent hier

Intersectorale samenwerking alcoholproblemen

Een integraal lokaal alcoholbeleid heeft als doel om de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen voor zowel de gezondheid van een individu en zijn omgeving als de veiligheid en de openbare orde in een gemeente. Veel van deze factoren zijn niet direct vanuit gezondheidsbeleid te beïnvloeden, maar vereisen maatregelen op andere  beleidsterreinen zoals de Wmo, openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid, onderwijs, jeugdbeleid, horecabeleid, toerisme, ouderenbeleid, sportbeleid en reclamebeleid. Als gevolg daarvan zijn er veel partijen bij het alcoholbeleid betrokken.

Bekijk het overzicht met voorbeelden van beleidsterreinen die betrokken kunnen zijn bij alcoholbeleid. 

Tips

 
 • Maak alle sectoren bewust van hun rol en hun winst. De betrokkenheid van andere sectoren bij alcoholbeleid is niet altijd vanzelfsprekend. Alcoholmatiging is voor hen geen doel op zich, maar kan een middel zijn om eigen doelen te bereiken of te versterken. Voorbeelden zijn: betere schoolprestaties en minders schoolverzuim, minder overlast en minder verkeersdoden.
 • Breng de betrokken sectoren bij elkaar. Stel bijvoorbeeld een intersectorale werkgroep samen of start een afstemmingsoverleg. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn  komen tot gezamenlijke doelen en het vinden van de meerwaarde van afstemming of samenwerking.
 • Zorg voor voldoende capaciteit om de plannen te maken en uit te voeren met de diverse sectoren. Betrek daarom leidinggevenden binnen de gemeente bij de planvorming en bespreek met hen welke randvoorwaarden mogelijk en nodig zijn. 

Afstemmen met veiligheid

Het is niet vanzelfsprekend dat op de beleidsterreinen gezondheid en veiligheid met elkaar wordt samengewerkt. De laatste jaren staat in enkele regio’s het thema alcoholbeleid vaker op de agenda van het regionaal college.

Keuzewijzer Veilig Uitgaan

De Keuzewijzer Veilig Uitgaan (CCV.nl) is een hulpmiddel om uitgaansproblemen aan te pakken. De Keuzewijzer richt zich op zes gebieden waaronder toezicht & handhaving, alcohol & drugs en lokale samenwerking. In de Keuzewijzer staan effectieve en/of meest toegepaste aanpakken voor een veilig uitgaansleven.

Sommige maatregelen kunnen winst voor het ene beleidsterrein en verlies voor het andere betekenen. Een mogelijk voorbeeld is een verruimd sluitingstijdenbeleid. Onder bepaalde condities kan dit minder overlast opleveren, maar het kan ook leiden tot meer alcoholconsumptie en dus meer gezondheidsschade. Juist in deze gevallen is het belangrijk om tot afstemming te komen en een oplossing te vinden waarbij beide beleidsterreinen gebaat zijn.

Bevoegdheden vergunningverlening en toezicht

 • De DHW-vergunning schorsen of intrekken (artikel 31 + 32 DHW).
 • De exploitatievergunning intrekken (APV).
 • Bestuursdwang toepassen (artikel 5:21 en verder Awb) op grond van artikel 125 van de Gemeentewet als de DHW wordt overtreden.
 • Het opleggen van een dwangsom (artikel 5:32 en verder Awb) of
 • Personen de toegang ontzeggen tot een illegale horecaruimte (artikel 36 DHW).
 • Bestuursdwang toepassen (artikel 5:21 en verder Awb) of het opleggen van een dwangsom (artikel 5:32 en verder Awb) als de APV wordt overtreden.
 • Verleende subsidies intrekken (indien dat in de subsidiebeschikking of een verordening is geregeld).
 • Bestuurlijke boete opleggen voor vrijwel alle overtredingen DHW (art. 44a DHW).
 • Een horeca-inrichting sluiten (art. 174 GW).
 • Een detailhandelaar het recht ontnemen alcohol te verkopen na 3 overtredingen artikel 20, eerste lid, in één jaar (19a DHW).
 • Strafrechtelijke sancties opleggen op grond van de WED - door BOA (art. 1 WED).
 • Jongeren 12-17 jaar straffen voor openbaar bezit van alcohol - door BOA (art. 45 DHW).

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer