U bent hier

Wijzigingen Drank- en Horecawet

Sinds 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) flink gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat het toezicht op de DHW is overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten hebben daardoor meer bevoegdheden om op lokaal niveau alcoholproblemen aan te pakken. Met ingang van 2014 zijn daar de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar en het vaststellen van een preventie- en handhavingsplan bijgekomen.

Bekijk het overzicht met alle wijzigingen in de Drank- en Horecawet van het Expertisecentrum handhaving DHW (NVWA).

Toezicht naar gemeenten

De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de Drank- en Horecawet ligt voor het grootste gedeelte bij de gemeente. De NVWA blijft verantwoordelijk voor enkele landelijke toezichtstaken. Als het om openbare orde en veiligheid gaat, handhaaft de politie in opdracht van de burgemeester de regels uit de APV. Daarnaast heeft de politie een algemene opsporingsbevoegdheid.

Elke gemeente moet vanaf 1 januari 2014 beschikken over een Drank- en horecawetverordening. Bruikbaar hiervoor zijn de modelverordeningen van bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en van het VNG.

Wijzigingen DHW per 2014

Per 1 januari 2014 zijn de eerdergenoemde wijzigingen in de Drank- en Horecawet aangevuld met drie bepalingen:

  • De leeftijd, waarop aan jongeren zwakalcoholische dranken mogen worden verkocht is van 16 jaar naar 18 jaar gegaan. Tot die leeftijd zijn jongeren ook strafbaar als ze alcohol in hun bezit hebben in het publieke domein (inclusief de Horeca). Deze laatste regel geldt niet in supermarkten (artikel 20 en 45 DHW).
  • De leeftijd voor de toegang tot een slijterij zonder begeleiding van een minimaal 21-jarige is nu 18 jaar
  • Gemeenten moeten wat betreft hun alcoholbeleid op grond van artikel 43a van de nieuwe wet elke 4 jaar een preventie- en handhavingsplan opstellen.  

Model Preventie- en handhavingsplan 3.0.

Preventie- en handhavingsplan

Het preventie- en handhandhavinsplan bevat de hoofdzaken van het alcoholbeleid, met name gericht op jongeren (tot 24 jaar) en de handhaving van de DHW. De ambitie van dit beleidsplan is dat jongeren op een zo gezonde en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen.

In het plan wordt in ieder geval aangegeven (artikel 43a DHW):

  • De doelstellingen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol.
  • De acties die worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen, al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma's (Wpg).
  • De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen.
  • De resultaten die in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden.

Het plan wordt elke vier jaar gelijk met de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

Extra aandacht voor 18 jarigen en jonger

Het accent in het preventie- en handhavingsplan ligt op de groep onder de 18 jaar. Het toezicht op de naleving van deze leeftijdsgrens is daarbij één van de prioriteiten. Voor 18-24 jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik en dan met name tijdens het uitgaan. Naast gezondheidsproblematiek is veiligheidsproblematiek een belangrijke motivatie om aandacht te besteden aan deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer