U bent hier

Wettelijk en beleidskader alcohol

Nederland kent verschillende wetten met betrekking tot preventief lokaal beleid. Gemeenten zijn vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor onder meer het lokale gezondheidsbeleid, de jeugdgezondheidszorg, en de gezondheidsbevordering. Dit legitimeert preventief lokaal alcoholbeleid. Ook in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), en de Jeugdwet zijn taken vastgelegd die raakvlakken hebben met alcoholbeleid: voorkomen van problemen, tijdig signaleren van problemen en vroegtijdige inzet van zorg en hulp om zwaardere vormen van maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp te voorkomen.

Daarnaast vormt de Drank- en Horecawet (DHW) een belangrijk wettelijke kader voor preventief lokaal alcoholbeleid. De DHW is ondergebracht bij het Ministerie van VWS en is derhalve primair een volksgezondheidswet. De DHW heeft als doel om schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik tegen te gaan en alcohol gerelateerde overlast terug te dringen. Een aantal belangrijke lokale taken zijn in de DHW vastgelegd: 

  • Vergunningverlening om te regelen wie waar alcoholhoudende dranken mag verkopen.
  • Toezicht op de naleving van de DHW. Belangrijk onderdeel van het toezicht is de inspectie op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol.
  • Het schrijven en vierjaarlijks evalueren van een preventie- en handhavingsplan alcohol, met een focus op het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren

Andere wettelijke kaders die relevant zijn voor alcoholverkoop- en gebruik zijn het Wetboek van Strafrecht, de Mediawet 2008 en de Wegenverkeerswet 1994 met bepalingen over openbare dronkenschap, alcoholreclame en rijden onder invloed. Daarnaast zijn er Kamerbrieven en nationale preventieprogramma’s die richting kunnen geven aan de invulling van lokaal beleid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer