U bent hier

Zorgen voor continuïteit in alcoholbeleid

Borging vraagt doorlopend aandacht 

Alcoholbeleid is vaak gebouwd op verschillende interventies die gedurende een langere tijd worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat behaalde successen op de langere termijn weer wegebben, is borging nodig. 

Borging is meer dan na afloop middelen vrijmaken om activiteiten voort te kunnen zetten. Borging is vooral een proces, wat samen met partners en bestuurders wordt doorlopen. Met de samenwerkingspartners bespreekt u de mogelijkheden voor borging om deze daarna vorm te geven. Het gaat daarbij om het proces van formele besluitvorming en om gedragen, concrete werkafspraken. Borging betekent dus ook dat u de samenwerking onderhoudt. Borging is een doorlopende activiteit.

Werken aan borging op meerdere niveaus:

 • Waar het product of dienst wordt gemaakt (gemeente, betrokken organisaties).
 • Waar tijd en geld worden geregeld (management van betrokken gemeenten en partners).
 • Waar ondersteuning wordt geregeld zoals secretariaat of inkoop.
 • Waar besluitvorming plaatsvindt (wethouder, B&W, raad, management van organisaties).

Ingrediënten voor borging

 • Succes borgen vraagt om helderheid over dat succes naar alle betrokkenen. Zorg voor een brede verspreiding van de resultaten van het project of programma.
 • Stel meetbare doelen voor de borging met een tijdslimiet.
 • Zorg voor flexibiliteit in de borgingsafspraken. Zo kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen of een effectievere aanpak.
 • Houd betrokkenen ook op de langere termijn goed aangesloten. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Koppel bijvoorbeeld regelmatig resultaten terug en vier gezamenlijke successen.
 • Zorg ook voor continuïteit van de borgingsactiviteiten. Dat betekent onder andere dat ook bij nieuwe medewerkers en bestuur aandacht is voor de borgingsafspraken.
 • Borg ook de samenwerking. Blijf afstemmen en gebruik maken van elkaars netwerken.
 • Monitor de borgingsafspraken zodat bijsturing mogelijk is. De monitorresultaten komen ook van pas bij het behouden van draagvlak en voor agendasetting.
 • Zorg voor een trekker die het onderwerp actief onder de aandacht brengt en monitort wat er gebeurt.

Inspiratie voor werken aan borging

Het ZonMw programma Gezonde Slagkracht benoemt tien succesfactoren voor borging op basis van rapportages van haar projecten en interviews met projectleiders en bestuurders.

 

[1]

Referenties en bronnen

Referenties

 1. Izeboud 20. Izeboud, 2014.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer