U bent hier

Samenwerken publieke gezondheid en eerstelijnszorg

Afstemming van preventie en zorg dichtbij

De nadruk op “zorg en sport dichtbij in de buurt”, één van de kernpunten in de landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’, maakt dat het signaleren van gezondheidsrisico's en de aanwezigheid van voldoende en laagdrempelige voorzieningen van belang zijn. Dit vraagt om afstemming en samenwerking tussen publieke gezondheid, zorg en Wmo.

Ook krijgen gemeenten met de decentralisaties op het terrein van de AWBZ, jeugd en werk een grotere rol om ervoor te zorgen dat mensen actief mee kunnen doen in de maatschappij. Hierbij staat de burger en zijn netwerk centraal. Dit vraagt dat betrokken organisaties werkzaam in de gemeente en wijk hun aanbod op elkaar afstemmen.

Direct naar:

Gezamenlijke uitdagingen 

Samenwerken en afstemming tussen de verschillende partijen vanuit publieke gezondheid, eerstelijnszorg en welzijn in gemeente en wijk is noodzakelijk vanwege verschillende uitdagingen:

  • De noodzaak (transities) en behoefte van de groeiende groep ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen leven.
  • Er is een toename van het aantal ouderen en chronische aandoeningen als overgewicht, obesitas en depressie.
  • Versterking van vroegsignalering van bijvoorbeeld alcohol misbruik, risico op vallen, dementie, kwetsbaarheid bij ouderen, kindermishandeling en stoppen met roken.
  • Mensen met een hoog risico op gezondheidsproblemen zijn vaak moeilijk te bereiken.

NHG Zorgmodules Leefstijl

De nieuwe NHG Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen. Huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners hebben een signalerende functie, maken het onderwerp bespreekbaar en activeren patiënten. In de toekomstvisie van de huisartsenzorg 2022 krijgen preventie en leefstijl aandacht met daarbij ook de rol van de huisarts in de wijk.
De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorggerelateerde en geïndiceerde preventie.
Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen.

 

Voorbeeld: Lokaal Netwerk in Zwolle verbindt

In Zwolle was geen overzicht van het totale aanbod aan activiteiten om de burger gezond en fit te houden. Meerdere organisaties zochten gezamenlijk naar de samenhang tussen verschillende gecombineerde leefstijlinterventies. Inmiddels is er een digitale sociale kaart voor eerstelijns zorgverleners en een digitale sociale kaart met aangepast sport- en beweegaanbod. "Door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen voorkomen we overlap en dat is winst. Mooi is ook dat de gemeente het netwerk kan benutten voor het ontwikkelen van lokaal beleid" .

Gemeenten faciliteren afstemming WPG, Wmo en zorg

Gemeenten spelen een initiërende en faciliterende rol bij de vormgeving van zorg in de buurt en de afstemming tussen organisaties. In het kader van de Wpg dragen gemeenten bij aan een betere verbinding tussen de publieke gezondheid en curatieve zorg. Tevens gaat de gemeente het gesprek aan met zorgverzekeraars over het duurzaam financieel mogelijk maken van preventie en zorg.

Met de decentralisaties van de Jeugdzorg en de AWBZ begeleiding naar de gemeenten, krijgen gemeenten en bijvoorbeeld de huisartsen nog meer met elkaar te maken bij de zorg en ondersteuning van bijzondere groepen. Zo zijn er raakvlakken bij de ouderenzorg, zorg voor de jeugd en leefstijl. De eerstelijnszorg is daarmee één van de partners van de gemeente in de afstemming tussen Wpg, Wmo en zorg.

Voorbeeld: Huisarts partner voor gemeente De Wolden

Bij het opstellen van de laatste nota Wmo-Volksgezondheid en de uitvoeringsprogramma’s daarbij, zijn ook de huisartsen in gemeente De Wolden betrokken. “Huisartsen zijn voor ons belangrijke schakels naar de bewoners. Huisartsen kijken vaak verder dan alleen het medische domein; ze hebben ook een grote rol in het lokale sociale domein. Bijvoorbeeld bij het lokale alcoholbeleid. Maar ook zien we dat bij bijvoorbeeld de decentralisaties, de huisarts nog meer nadrukkelijk partner is bij het gezondheidsbeleid en de jeugdzorg. Beleidsmedewerkers (Wmo, Volksgezondheid en Jeugdzorg) en de huisartsen komen twee keer per jaar bij elkaar. We bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Door de decentralisaties is samenwerken nog belangrijker. We hebben elkaar gewoon nodig". - Henk Wind, Gemeente De Wolden

Meer informatie

Kijk ook eens bij:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer