U bent hier

Doelstellingen voor depressiepreventie

De landelijke aandachtspunten kunnen als basis dienen voor het formuleren van lokale doelen. Een lokale probleemanalyse kan een prioritering ondersteunen. Soms treedt depressie gelijktijdig met andere gezondheidsproblemen op en is een samenhangende aanpak aan te bevelen

Lokale doelstellingen en doelgroepen

Lokale doelen zijn haal- en evalueerbaar als ze ‘SMART’ geformuleerd zijn. Daarom is het zinvol doelgroepen te specificeren naar verschillende eigenschappen:

 • Leeftijd (bijvoorbeeld kinderen van 8 tot 12 jaar, ouderen van 55 tot 75 jaar).
 • Risico's (bijvoorbeeld kinderen van een ouder met een psychische stoornis /verslaving, eenzaamheid, chronische ziekten, werkloosheid of het ontbreken van een beroepskwalificatie).
 • Setting (bijvoorbeeld wijk X, vmbo-scholen).

Het is mogelijk om doelen te stellen op het gebied van:

 • Effecten, bijvoorbeeld afname van depressieve klachten, afname van (de invloed van) risicofactoren, toename van maatschappelijke participatie.
 • Processen, bijvoorbeeld het aantal personen dat bereikt is met voorlichting of het aantal deelnemers aan een cursus.

Voorbeelden van lokale doelen

 Doelgroep Doel (SMART)
Kinderen van 0 tot 4 jaar van ouders in de achterstandswijken X en Y
 • Signalering van alle moeders met depressieve klachten en advies/toeleiding naar preventieve ondersteuning (bijv. 'moeder-baby interventie' of ‘Piep zei de Muis’) door consultatiebureaus van het CJG in de wijken X en Y
Leerlingen van 12 tot 18 jaar op het vmbo en mbo (lage SES)
 • Verbeteren van sociale vaardigheden bij alle jongeren in deze doelgroep
 • Docenten en ZAT-teams signaleren depressieklachten bij leerlingen en geven advies, bijvoorbeeld om een interventie via internet te volgen (bijv. Gripopjedip, Praten Online)
Jongvolwassenen van 18 tot 23 die bekend zijn bij lokale bureau's voor WWI (Wonen, Werk en Inkomen)
 • Verbeteren van de mentale vitaliteit van cliënten; toeleiding door WWI-consulenten naar preventieve ondersteuning
Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar die bekend zijn bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (CJG)
 • Versterken van opvoedvaardigheden van ouders door CJG
 • Verbeteren van weerbaarheid kinderen in opvanglocaties
Allochtone vrouwen die lid zijn van zelforganisaties
 • Voorlichting door VETC-consulenten (Voorlichting in eigen taal en cultuur)
 • Signaleren van depressieve klachten door het gezondheidscentrum en advies/toeleiding naar beweeginterventies door een leefstijladviseur
Mensen met een fysieke beperking die bekend zijn bij het Wmo-loket
 • Signaleren van depressieve klachten en advies/toeleiding naar begeleide zelfhulp door Wmo-consulenten
Ouderen (70+) uit gemeente A, B en C (landelijk gebied)
 • Voorlichting door GGZ-preventie of wijkteam·
 • Signaleren van depressieve klachten en advies/toeleiding naar lokaal georganiseerde depressiepreventie door ouderenadviseurs

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer