U bent hier

Jeugdgezondheidszorg

JGZ een wettelijke taak 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is als taak van de gemeenten vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De gemeente is opdrachtverlener van de JGZ en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ in afstemming met de uitvoering op andere activiteiten voor de jeugd. 

Als aanvulling op de Wpg en andere wetgeving zoals de leerplichtwet, geldt het prestatieveld 2 'Preventieve ondersteuning jeugd',  van de Wmo. Hierbij gaat om jeugdigen met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand of uitval (schooluitval of criminaliteit), waarbij zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is, dan wel voorkomen kan worden. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de hielprik worden vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) betaald.

JGZ bevordert, beschermt en beveiligt gezondheid jeugd

Het doel van jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. 

  • De JGZ volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de jeugd.
  • De JGZ geeft informatie en advies aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling.
  • De JGZ signaleert vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen zoals groeistoornissen, overgewicht en psychosociale problemen.
  • De JGZ biedt waar nodig adequate advisering, ondersteuning of doorverwijzing.

Ook heeft de JGZ een signalerende en ondersteunende functie op het gebied van opvoeding.

  • De JGZ geeft aan ouders van jonge kinderen advies over opvoeding (veiligheid in de privésfeer, niet willen eten etc.), het stimuleren van de taalontwikkeling en een gezonde leefstijl (voeding en meeroken).
  • De JGZ besteedt in consulten aan 10 jarigen en ouder aandacht aan bewegen, voeding, roken, alcohol of seksueel gedrag.

Basistakenpakket JGZ

Het Basistakenpakket JGZ bestaat uit een uniform deel en een maatwerkdeel:

  • Uniform deel: producten die op gestandaardiseerde wijze aan alle kinderen moeten worden aangeboden.
  • Maatwerkdeel: gemeenten zijn vrij om de hoeveelheid en soort zorg af te stemmen op de lokale behoeften en prioriteiten

Met het oog op de stelselherziening jeugd heeft de commissie Evaluatie Basispakket JGZ het basistakenpakket beoordeeld en een vernieuwd basistakenpakket voorgesteld. Naar aanleiding van het advies van de commissie, heeft de staatsecretaris van VWS eind juni 2013 in een brief aan de Tweede kamer de contouren geschetst van een nieuw Basispakket JGZ. Lees verder over het nieuwe Basispakket JGZ en het extra contactmoment adolescenten.

Uitvoering JGZ  

Het is aan gemeenten hoe zij na de decentralisaties in organisatorische zin de vormgeving van de JGZ regelen. Dat kan door de uitvoering onder te brengen bij de GGD, een zorgorganisatie, een combinatie van GGD en zorgorganisaties en middels een geheel nieuwe organisatie. Bekijk de kaart op de website van de VNG die de organisatie van JGZ in beeld brengt.

De JGZ werkt samen met het hele veld van de zorg voor jeugdigen. Belangrijke partners zijn de gezondheidszorg (huisartsen, kinderartsen en andere (para)medische specialisten), het welzijn, de jeugdzorg en het onderwijs. De uitvoering van de JGZ vindt steeds vaker plaats in een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of vanaf 12 jaar op school. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verplicht om laagdrempelige zorg voor jeugd te bieden. Dit kan in de vorm van een CJG, maar het kan ook op een andere manier georganiseerd worden. Meer over het CJG.

Meer informatie

Geraadpleegde literatuur

[1]

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al. 20. Hamberg-van Reenen et al., 2014.

Afdrukken:

Via printer