U bent hier

Nieuwe Jeugdwet

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Voorheen viel de jeugdhulp onder drie wetten: de Wet op de jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Door één wet en één financieringssysteem kunnen gemeenten de samenwerking van voorzieningen die betrokken zijn bij gezinnen, beter organiseren. 

Alle jeugdhulp bij gemeenten

Op grond van de nieuwe jeugdwet zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

De gemeente probeert de problemen op te lossen via reeds betrokken organisaties. Deze partijen hebben, naast het bieden van oplossingen, een signaleringsrol. Als de betrokken organisaties de problemen niet kunnen oplossen, kan meer specialistische hulp woren ingeroepen. Hierbij komt de coördinatie van de zorg in handen van één persoon te liggen. Het uitgangspunt hierbij is dat het kind en gezin centraal staan.

Volg de ontwikkelingen:

Doelen Jeugdwet

De Jeugdwet beoogt niet alleen een verschuiving van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid (transitie), maar ook een inhoudelijke vernieuwing (transformatie) met de volgende doelen:

  • Meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders.
  • Kinderen en jongeren naar vermogen laten participeren door ontzorgen en niet onnodig medicaliseren.
  • Sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen.
  • Betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur, o.a. door ontschotting van budgetten.
  • Meer ruimte voor professionals, door de regeldruk serieus terug te dringen.

Lees de wetteksten:

Inspiratie voor transitie hulp voor jeugd

Samenhang met Wet publieke gezondheid

De transitie van de jeugdzorg was voor de staatssecretaris van VWS aanleiding om opnieuw te kijken naar de wettelijke positionering van de jeugdgezondheidszorg. Inmiddels zijn in een brief aan de Tweede Kamer de contouren aangegeven van een nieuw basispakket JGZ.

Basistakenpakket JGZ verandert

Het basistakenpakket wordt gemoderniseerd maar er zijn geen grote radicale wijzigingen. Monitoren, signaleren, vaccineren en screenen vormen nog steeds de kern van het nieuwe basispakket en moeten aan ieder kind worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor voorlichting, advisering, ondersteuning, begeleiding en toeleiding naar zorg. Nieuw in het Basispakket JGZ zijn beleidsadvisering, ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen en kortdurende lichte ondersteuning (enkele vervolggesprekken door de JGZ).

Activiteiten die niet voor alle 0 -19 jarigen beschikbaar hoeven te zijn, maken geen deel meer uit van het basispakket. Deze worden aangemerkt als preventie in de nieuwe Jeugdwet. Wanneer het probleem met enkele gesprekken door de JGZ niet is op te lossen hoort het niet meer thuis in de Wpg, maar in de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. Lees verder over de Jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer