U bent hier

Passend onderwijs

Zorgplicht scholen

In oktober 2012 is de Wet passend onderwijs aangenomen door de Eerste Kamer. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een wettelijke zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen of een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap. Ouders hoeven dan zelf geen indicatie meer aan te vragen en een passende school te zoeken. Ze kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun voorkeur. Is dit een reguliere school, dan beoordeelt de school na aanmelding of zij aan de ondersteuningsvraag tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school, na overleg met het kind en de ouders, een betere plek.

Volg de ontwikkelingen:

Samenwerking scholen en gemeente

Voor de uitvoering van de zorgplicht is een goede samenwerking tussen scholen nodig. Alle scholen maken deel uit van een van de 150 samenwerkingsverbanden waarin schoolbesturen regionaal samenwerken. De school zoekt een passende plek voor de leerling binnen het samenwerkingsverband van de school of in één van de andere samenwerkingsverbanden. Wanneer ouders en kind kiezen voor het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), beoordeelt het samenwerkingsverband of dat de beste plek is voor het kind.

Zowel in de Wet passend onderwijs als in de Jeugdwet wordt de school gezien als een plek om problemen vroeg te signaleren, zodat snel en adequaat lichte zorg verleend kan worden en problemen niet escaleren. Beide wetten bevatten daarom bepalingen over samenwerking tussen scholen en gemeenten.

Lees verder over de verbinding tussen passend onderwijs en de jeughulp via de website van de VNG, PO- en VO raad.

Lees de wettekst:

De volledige tekst van de Wet passend onderwijs (wettenoverheid.nl).

Meer informatie

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (juni 2014, Rijksoverheid.nl) over de samenhang tussen de transitie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer