U bent hier

Voorbeelden: hoe jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg elkaar versterken

Jij en je gezondheid

De jeugdgezondheidszorg kan veel informatie opleveren over de volksgezondheid. Een methode die daar goed in staagt, is Jij en je gezondheid (JEJG) voor het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. JEJG brengt de ontwikkeling van jongeren in kaart en zorgt voor een tijdige signalering van risicogedrag en problemen zoals alcoholgebruik, pesten en depressieve gevoelens.

Leerlingen vullen de vragenlijst in en krijgen een persoonlijk gezondheidsprofiel met adviezen en links naar betrouwbare websites. Ook is er de mogelijkheid om met een arts te chatten. Als er aanleiding toe is, gaat een jeugdverpleegkundige of jeugdarts met een leerling in gesprek. De school ontvangt een schoolprofiel, dat duidelijk maakt of er thema’s zijn die vragen om preventieactiviteiten.

Jij en je gezondheid voor 0-12 jaar

JEJG is ontwikkeld door de GGD Amsterdam, die de methode heeft doorontwikkeld voor het primair onderwijs en 2- tot 4-jarigen. De vragenlijsten voor deze doelgroep worden door ouders ingevuld. Na het invullen krijgen zij direct een online uitslag, passende informatie en advies over de gezondheid en leefsituatie van hun kind en gezin. Meer informatie is te vinden op Jijenjegezondheidinfo.nl

Jeugdverpleegkundige in lokaal team

In sommige gemeenten is de JGZ onderdeel van een wijkteam, jeugdteam of een ander lokaal team. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Lelystad, waar de jeugdverpleegkundige onderdeel uitmaakt van het Jeugd- en Gezinsteam. Dat zorgt voor een versterking van de onderlinge kennisdeling en samenwerking. Bovendien is de toegang tot de jeugdverpleegkundige laagdrempeliger. De jeugdverpleegkundige vervult binnen het team de rol van generalist. De jeugdverpleegkundige zorgt voor vraagverheldering, heeft grote kennis van de sociale kaart, kan normaliseren, heeft toegang tot dossiers en beschikt over medische kennis. De verpleegkundige vervult de rol van regisseur en treedt op als coach waar dat wenselijk is.

Consultatie- en adviesteam jeugd-GGZ

De regio Gooi en Vechtstreek is in 2014 gestart met een consultatie- en adviesteam jeugd-GGZ, dat bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Andere expertise (zoals een kinder- en jeugdpsychiater) zijn op aanvraag inzetbaar. Het team biedt consultatie aan verwijzers en adviseert jeugdigen met psychosociale problemen en hun ouders. Op deze manier levert het team sociaal-medische expertise aan ‘de voorkant’: door er vroeg bij te zijn, wordt voorkomen dat kinderen zware vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer