U bent hier

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams sterk in ontwikkeling

Het werken in sociale wijkteams om de sociale omgeving te organiseren en zorg, welzijn en preventie op elkaar af te stemmen, is sterk in ontwikkeling. Hier komen de drie decentralisaties samen. In veel gemeenten worden pilots gehouden met wijkteams, een blauwdruk is er niet. 

Het sociale wijkteam richt zich op individuele en collectieve vragen in de wijk en probeert daarbij zonder indicatie een oplossing te bieden. De zorg en ondersteuning wordt dichtbij en in samenspraak met de burger, mensen uit hun directe omgeving, vrijwilligers en organisaties in de wijk georganiseerd. 

Ontwikkelingen volgen

  • Website van het Nederlands Jeugdinstituut met informatie over wijkteams in het kader van de transitie jeugdzorg.
  • Website van Movisie met informatie over de sociale wijkteams.

Andere houding

Het wijkteam is het aanspreekpunt voor de burgers in een wijk en werkt vraaggericht. Van burgers, organisaties en de overheid wordt een andere houding verwacht. Het is een uitdaging voor gemeenten om een sociale omgeving te organiseren waarin meer kwaliteit van (samen)leven voor kwetsbare burgers gepaard gaat met minder publieke kosten. De uitgangspunten zijn:

  • Krachtige burgers
  • Maatwerk
  • Vertrouwen
  • Samenwerken in publiek domein
  • Informele zorg

Films Sociale wijkteams in Nijmegen en Zaanstad

Samenstelling wijkteams

De samenstelling van het wijkteam is afhankelijk van het profiel van de wijk. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit: maatschappelijk werk, opbouwwerk, Wmo-consulent, wijkverpleging en soms ook POH GGZ en een ouderenadviseur. Ook een projectleider Gezonde Wijk of functionaris Gezondheidsbevordering van de GGD kan aansluiten.

Binnen een wijkteam kunnen hulpverleners van één organisatie samenwerken, maar ook professionals uit verschillende organisaties die sectoroverstijgend samenwerken in een wijkteam. Hulpverleners kunnen daarnaast samenwerken met mantelzorgers én vrijwilligers in wijkteams, waardoor formele en informele zorg gecombineerd wordt.

Jeugd- en gezin teams

In veel gemeenten worden pilots gehouden met wijkteams voor jeugd en gezin. Deze teams bestaan meestal uit vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vaak wordt per wijk bekeken welke expertise nodig is in een wijkteam. De werkwijze is erop gericht om integraal en uitgaand van de eigen kracht van gezinnen, zo licht mogelijke ondersteuning in de directe omgeving te bieden.

Voorbeeld: Buurtteams Jeugd & Gezin in Utrecht

De gemeente Utrecht experimenteert sinds 2012 in de wijken Ondiep en Overvecht-Noord met buurtteams Jeugd & Gezin. Zij sluiten aan bij de algemene voorzieningen (welzijnswerk, scholen en JGZ) en hebben als uitgangspunt: één gezin, één plan, één hulpverlener. Het buurtteam ondersteunt een gezin. De betrokken professional heeft een brede, generalistische kennis. In samenspraak met het gezin wordt bepaald wat er nodig is om het gezin weer op eigen benen te laten staan. De krachten van een gezin zijn hiervoor de leidraad. Bekijk meer voorbeelden van buurt- en wijkteams (Nji.nl).

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer