U bent hier

Voorbeelden verbinden preventie, zorg en welzijn

Verbinden door onderzoek

Een mooie start voor samenwerking is het betrekken van professionals en burgers bij het verzamelen van data rond een thema. GGD Kennemerland heeft voor de gemeente Bloemendaal onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor zijn twee focusgroepen gehouden met professionals van verschillende zorg, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Resultaat was een factsheet en een conferentie voor alle betrokken partijen. Tijdens de conferentie spraken deelnemers uit samen aan eenzaamheid te willen werken. Een werkgroep bestaande uit GGD, gemeente en enkele professionals uit zorg en welzijn werken nu aan een plan van aanpak voor concrete acties. Nina Jans, GGD Kennemerland

Wijkteams leren over samenwerken met preventiepartners

Wie zijn de mogelijke spelers binnen het veld van preventie en wat zijn samenwerkingsmogelijkheden voor een sociaal wijkteam? Dit komt aan bod bij de training ‘Aanpak lokale gezondheidsachterstanden’ van Gezond in… Vanuit eigen casuïstiek kijken de wijkteams hoe ze onderling kunnen samenwerken aan individuele en collectieve preventie in de wijk. De training is op maat, afhankelijk van wat er speelt en nodig is binnen de gemeente. Waar mogelijk en gewenst is de regionale GGD betrokken bij de uitvoering van de training. Ook nemen professionals buiten het wijkteam, zoals POH’s en wijkverpleegkundigen deel aan de training. Zo bouw je aan de lokale relatie tussen wijkteam, GGD en zorgprofessionals. Frea Haker, Pharos

Kartrekker essentieel

Randvoorwaarde voor verbinding preventie, zorg en welzijn is een kartrekker. GGD Gelderland Zuid kreeg de regierol rond preventie van ouderenmishandeling in samenwerking met gemeenten, Veilig Thuis en zorg- en welzijnspartners. Belangrijkste taken: scholing en vormen van netwerken van professionals, gemeenten en vrijwilligers. De GGD brengt de partners bij elkaar en begeleidt het proces. Een behoefteonderzoek en monitoring tijdens het project gaven richting aan de activiteiten en zorgden voor subsidie en draagvlak. Maaike Geertzen, GGD Gelderland Zuid. Maaike Geertzen, GGD Gelderland Zuid

Lees het volledige interview met Maaike Geertzen

Netwerkvorming belangrijk voor daling overgewicht kinderen

Jongeren Op Gezond Gewicht Zaanstad (JOGG Zaanstad) wil via de vorming van gezondheidsnetwerken en betere onderlinge doorverwijzing een daling van kinderen met overgewicht bereiken. Om de netwerkvorming te bevorderen, is een langlopende Leerexpeditie gezonde leefstijl ontwikkeld. Deelnemers zijn onder andere medewerkers uit de Sociale Wijkteams, Jeugdteams, de Centra voor Jeugd en Gezin, fysiotherapeuten, diëtisten, vakdocenten lichamelijke opvoeding en huisartsenpraktijken. Professionals leren elkaar goed kennen en leren ook om kansarme gezinnen beter bereiken. Belangrijke onderwerpen zijn het signaleren van overgewicht, gespreksvaardigheden en eenvoudige schriftelijke communicatie. Christine Eggenkamp-Vink JOGG-Zaanstad

Lees het volledige interview met Christine Eggenkamp-Vink

Afspraken borgen via samenwerkingsovereenkomst

Hoe geef je samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn vorm? In Amsterdam hebben lokale zorgprofessionals en sport- en welzijnsinstellingen uit enkele focusbuurten samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze overeenkomsten zijn een lokale uitwerking van het PACT Gezond Gewicht waar gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis trekker van zijn. De verschillende partners bieden zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. In de overeenkomsten hebben zij concrete afspraken gemaakt om deze ondersteuning en zorg integraal aan te pakken en beter op elkaar af te stemmen. Deze aanpak heeft als ambitie dat in 2033 alle Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben.

Film over integrale eerstelijnszorg

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) is een netwerk van zorgpartijen dat werkt aan een meer integraal werkende eerstelijnszorg in wijken en dorpen. In deze film ziet u twee voorbeelden, ‘Gezond ouder worden’ en een project rondom COPD, waarin wordt samengewerkt tussen verschillende betrokken zorgprofessionals, zoals de huisarts, de wijkverpleging, een GGD-gezondheidsmakelaar, de maatschappelijk werker en het social wijkteam. De film werd gemaakt in het kader van een project rondom Gezonde Wijken met financiering van ZonMw.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer