U bent hier

Monitoring

Monitoren is een manier om zicht te houden op de voortgang van de beoogde resultaten, bijvoorbeeld van een verandertraject. Informatie over een specifiek thema wordt gedurende een bepaalde tijd systematisch verzameld. Monitoren maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen, bijvoorbeeld als resultaten uitblijven of niet voldoen aan de verwachtingen  Er zijn verschillende reguliere monitors, die u kunt gebruiken bij het monitoren van gezondheidsbeleid. Voorbeelden zijn het Periodieke Gezondheidsonderzoek (PGO) van de Jeugdgezondheidszorg, E-MOVO en de Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid(externe link).

Monitor sociaal domein

Nu gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, WMO,  Participatiewet en de Wet passend onderwijs is er behoefte aan een monitor sociaal domein. Het ‘Overzicht meetinstrumenten en monitoren sociaal domein’ biedt een overzicht van instrumenten en monitors die gemeenten kunnen helpen bij de sturing in het sociaal domein. Het overzicht is niet volledig. Bekijk via de websitewaarstaatjegemeente.nl de prestaties van uw gemeente op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie.

Afbeelding gemeentelijke monitor Sociaal domein, kinggemeenten.nl

Voorbeeld: Actiebegeleidend onderzoek experiment Jeugdzorg Dichtbij

Zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben het experiment Jeugdzorg Dichtbij opgezet om zich goed voor te bereiden op hun nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg. In dit experiment werken brede basisteams aan een vernieuwende vorm van Jeugdzorg. Belangrijke drijfveer van deze nieuwe werkwijze is om de vraag naar zware en dure zorg te reduceren door de hulpvraag eerder in beeld te hebben en snellere en kortere lijnen in de keten te hebben. Een belangrijkonderdeel in de nieuwe werkwijze is om de eigen kracht van jeugdigen en hun netwerk (gezin) zoveel mogelijk aan te spreken. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is al voor de start van het experiment betrokken en heeft met de gemeenten de wensen en mogelijkheden voor evaluatie en monitoring besproken. Omdat het experiment nog in de opstartfase zat is besloten om de evaluatie meer als ‘monitoring’ op te zetten en actiebegeleidend onderzoek te doen, zodat al gaandeweg het pilot-jaar ervaringen kunnen worden meegenomen in het professioneel handelen. 

Materialen monitoring

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer