U bent hier

Buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben in de gemeente en wijk de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze zijn actief in het verbinden van sport en bewegen met andere sectoren, wat moet leiden tot passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen in hun eigen buurt. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Sommige buurtsportcoaches organiseren en geven sport- en beweeglessen voor uiteenlopende doelgroepen. Andere buurtsportcoaches zijn vooral bezig met de verbinding van sport met zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang of het bedrijfsleven. Buurtsportcoaches zijn niet alleen netwerkers. Ze stimuleren en begeleiden ook samenwerkingsprocessen en kunnen advies geven over hoe je sport en bewegen als middel of doel kunt inzetten.

Brede impuls combinatiefuncties

Vanaf 2008 zijn op lokaal niveau combinatiefunctionarissen aangesteld om een verbinding te leggen tussen onderwijs, sport en cultuur (via de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur). Vanwege het succes is deze regeling per 2012 verlengd en verbreed naar buurtsportcoaches (‘Brede impuls combinatiefuncties’), die ook de verbinding kunnen maken naar bijvoorbeeld gezondheidszorg en ouderenzorg. Deze impulsvalt onder het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Doel van dit programma is dat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en bewegen in de eigen leefomgeving, wat uiteindelijk leidt tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl.

Functies en profielen van de buurtsportcoach

Vanuit de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ zijn nog steeds veel buurtsportcoaches actief in het verbinden van onderwijs met sport en cultuur (vaak combinatiefunctionarissen genoemd). De afgelopen jaren zijn buurtsportcoaches echter steeds vaker actief in het sociale domein, en in mindere mate in het bedrijfsleven. Lees meer over ondernemende buurtsportcoaches en hun werk in het sociale domein.

Kenniscentrum Sport heeft profielen opgesteld in samenwerking met buurtsportcoaches, werkgevers en experts uit diverse werkvelden voor verschillende settings waarin de buurtsportcoach actief kan zijn, bijvoorbeeld sport of ouderenzorg. Deze profielen zijn bedoeld om buurtsportcoaches, gemeenten en andere werkgevers te inspireren. In alle profielen worden twee niveaus onderscheiden: MBO (uitvoerend) en HBO (coördinerend, verbindend). Lees meer over de profielen en competenties

Voorbeeldprofielen voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen die de verbinding maken met onderwijs vindt u op Combifuncties Onderwijs. Op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuur en Amateurkunst (LKCA) vindt u een functieomschrijving van de cultuurcoach.

Magazine BUURTSPORTCOACH

In het magazine Buurtsportcoach vindt u interviews met zowel buurtsportcoaches als met werkgevers en betrokken lokale organisaties, waarin zij vertellen wat buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen kunnen betekenen rond thema’s als

  • de verbindende rol tussen sport- en beweegaanbieders en sectoren als (jeugd)zorg en welzijn
  • stimuleren van sport en bewegen bij kwetsbare groepen
  • integraal samenwerken aan sport en bewegen
  • samenwerking met de zorgverzekeraar voor verbinding preventie en zorg

Buurtsportcoaches onder regie van de gemeente

Buurtsportcoaches werken onder regie van de gemeente. Ze worden voor 40% gefinancierd door het ministerie van VWS en het ministerie van OCW. Voor het resterende deel moet de gemeente subsidie aanvragen en cofinanciering regelen. Buurtsportcoaches zijn niet altijd in dienst bij de gemeente, maar kunnen ook in dienst zijn bij bijvoorbeeld een lokale onderwijsinstelling, sportvereniging of welzijnsorganisatie. Het werkgeverschap kan ook uitbesteed worden aan een provinciale sportorganisatie.

De gemeente beslist – idealiter in samenspraak met lokale partners en op basis van een buurtscan – hoe de buurtsportcoaches worden ingezet. Bijvoorbeeld voor welke doelgroep, in welke wijk of bij welke vereniging of school. Bekijk het stappenplan voor (hernieuwde) inzet van buurtsportcoach op de website van Kenniscentrum Sport.  

Voorbeeld: Buurtsportcoach spin in het web

In drie verschillende wijken in Den Haag (de Schilderswijk, Moerwijk en Laak Centraal) is de Buurtsportcoach Sport & Gezondheid actief. Deze pakt samen met wijkorganisaties, zoals een sportvereniging enfysiotherapeut, bewegingsachterstand en gezondheidsproblematieken aan bij wijkbewoners (met name volwassenen en ouderen).

De buurtsportcoach is de spin in het web: deze verbindt een breed netwerk van wijkorganisaties, stimuleert hen sportactiviteiten op te zetten, betrekt de doelgroep en organiseert eventueel zelf sport- en beweegactiviteiten. De inzet van deze buurtsportcoach krijgt vorm via een bottom-up benadering. Dat betekent dat wijkorganisaties vanaf het eerste moment betrokken zijn en samen een stuurgroep vormen. Dit zorgt voor maatwerk op wijkniveau, omdat de buurtsportcoach samen met de wijkpartijen specifieke doelstellingen formuleert gericht op de wijk. De buursportcoach is in dienst bij een van deze wijkorganisaties. Rikkert Suijkerland, Sportconsulent bij de afdeling Sportsupport van de gemeente Den Haag

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer