U bent hier

Voorbeelden wijkgerichte gezondheidsbevordering

Gezonde Wijkaanpak Utrecht

Gezonde Wijkaanpak Utrecht is een gezamenlijke wijkgerichte aanpak van Achmea en de gemeente Utrecht gericht op meedoen, leefstijl, leefomgeving en toegankelijke zorg en ondersteuning van bewoners in de wijk. Lees op overvechtgezond.nl meer over deze aanpak en de succesfactoren van samenwerking in de wijk tussen (eerstelijns)zorg, welzijn en preventie.

Zwolle Gezonde Stad

Zwolle Gezonde Stad is een lokale, wijkgerichte aanpak die zich richt op kinderen en jongeren van 0-19 jaar, hun ouders en de omgeving, met als uiteindelijke doel een daling van overgewicht en obesitas. De gemeente Zwolle heeft de regie genomen en werkt samen met lokale partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, sport, gezondheidszorg en welzijn en de media. Tijdens de eerste drie jaar van Zwolle Gezonde Stad is het percentage overgewicht bij kinderen in Zwolle gedaald, ook in de aandachtwijken Diezerpoort en Holtenbroek. Veranderingen in leefstijl laten een wisselend beeld zien. De samenwerking binnen de integrale aanpak is versterkt en geborgd. 

Gezonde wijkaanpak Arnhem Presikhaaf

Laat u inspireren door de aanpak in Arnhem Presikhaaf. Samen met de eerstelijnszorg, de gemeente, GGD, welzijnsorganisaties, de wijkbewoners en nog vele andere partijen is in co -creatie gewerkt aan het versterken van de wijkbewoners. In Presikhaaf ging het vooral om verbinden en versterken wat er al gebeurde in de wijk. Lees meer over de resultaten en het proces van de aanpak.

Gezonde wijkaanpak Amersfoort

De gemeente Amersfoort werkt in de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid aan het beter verbinden van de zorg met de betrokken organisaties in het Sociaal Domein. Deze gezonde wijkaanpak zorgt voor een betere verbinding tussen de zorg en welzijn met als resultaat: zorg- en welzijn professionals vinden elkaar beter; specifieke gezondheidsproblemen in de wijk zijn beter in beeld; meer aandacht hoe deze problemen voorkomen en/of beter gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Lees op gezondin meer over de Gezonde Wijkaanpak en op welke wijze zij inwoners betrokken hebben.

Kans voor de Veenkoloniën

In een welvarend land als Nederland komen (sociaal economische) gezondheidsverschillen voor. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen overlijden 7 á 8 jaar eerder dan hoogopgeleiden en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. Een van de gebieden waar dit speelt zijn de Veenkoloniën, het Veenkoloniaal gebied van Groningen en Drenthe. Bekend is dat deze gezondheidsverschillen uiteenlopende oorzaken hebben. Soms zelfs oorzaken die op het eerste oog niet een directe relatie met gezondheid lijken te hebben, zoals werkloosheid, armoede of laaggeletterdheid. Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie kunnen verbeteren. Het doel van Kans voor de Veenkoloniën is het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie (en gezondheid), het liefst zoveel mogelijk door inwoners zelf op gang gebracht en gehouden. Het programma gaat uit van de kracht van de inwoners door aan te sluiten op wensen en behoeften en liefst (bestaande) initiatieven van inwoners zelf. Focus ligt niet alleen op gezondheid, maar ook op factoren die daar invloed op hebben, zoals armoede, werkgelegenheid, taalvaardigheid, etc. Lees meer over Kans voor de Veenkoloniën

Module Goede Voeding in verplichte budgetteringscursus gemeente Nijmegen

Nijmegen bereikt mensen met een lage sociaal economische status via de schuldhulpverlening. In de vrijwillige en verplichte budgetteringscursus is een module opgenomen over gezond én goedkoop eten. Via de projectkaart is o.a. een uitgebreid eindrapport te vinden van de GGD over deze aanpak. Kristine Mourtis, gemeente Nijmegen

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer