U bent hier

Gezondheidsbeleid maken voor wijk en gemeente

Voor het maken van gezondheidsbeleid en het werken aan een Gezonde Wijk kunt u verschillende onderdelen uit deze handreiking gebruiken. We hebben de belangrijkste voor u samengevat. 

Wettelijke kaders

De Wet publieke gezondheid (Wpg) vormt het belangrijkste wettelijke kader voor gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. De vierjaarlijkse nota gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt volgens deze wet opgesteld. Aanknopingspunten hiervoor biedt de landelijk nota gezondheidsbeleid, als onderdeel van de zogenaamde preventiecyclus. Lees verder over de preventiecyclus.

Wpg en transities

De Wpg staat niet op zichzelf, maar raakt ook andere wettelijke taken zoals de transities rond zorg, ondersteuning, jeugd en werk. Gemeenten pakken deze transities vaak in samenhang op zonder daarbij de relatie met gezondheid te leggen. Lees meer over de decentralisatie van overheidstaken en hoe publieke gezondheid daaraan kan bijdragen. 

Positieve gezondheid in gemeentelijk gezondheidsbeleid

GGD GHOR Nederland heeft recent een inventarisatie uitgevoerd naar positieve gezondheid in gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze inventarisatie laat zien welke GGD’en en gemeenten positieve gezondheid hebben opgenomen in hun beleid of hier actief mee bezig zijn. Ongeveer de helft geeft aan positieve gezondheid als uitgangspunt te hebben geformuleerd voor gezondheidsbeleid. Variërend van opgenomen in (concept) nota’s, bouwstenen voor beleid, bestuursagenda’s, missie/visiestukken. Bijna alle overige GGD’en geven aan dat zij/gemeenten er mee bezig zijn, met name in de vorm van het agenderen en organiseren van bijeenkomsten rondom dit thema. Met als doel om positieve gezondheid uiteindelijk een plek te geven in het beleid.

Meer informatie over positieve gezondheid vindt u op Loketgezondleven, onder Actuele vraagstukken

Wijkgezondheidsprofiel

De basis voor gezondheidsbeleid en voor een gezamenlijke gezondheidsaanpak is een inventarisatie van de (gezondheids)situatie, wensen en behoeften en gezondheidsbeleving van inwoners in uw gemeente, dorp, buurt of wijk. Een gemeentelijk gezondheidsprofiel of wijkgezondheidsprofiel is hiervoor een goed instrument. Het wijkgezondheidsprofiel is een middel om in gesprek te gaan met andere partijen en inwoners. Met de inzichten van het profiel kunt u prioriteiten te kiezen voor een gezamenlijke aanpak en voor gezondheidsbeleid in wijk en gemeente. Lees meer over het wijkgezondheidsprofiel.

Integraal beleid

Integraal beleid pakt verschillende factoren die van invloed zijn op gezondheid in samenhang aan. Dit beleid richt zich op het individu en de leefomgeving.

Prioriteiten kiezen 

In gemeente en wijk bestaan vaak meerdere problemen op verschillende gebieden, zoals gezondheid, werk en inkomen en woonsituatie. De lokale gezondheidssituatie, ervaringen van burgers, de opdracht en wensen van wethouders en raad en partners zijn de basis voor het kiezen van prioriteiten. Als u prioriteiten kiest in overleg met verschillende partijen en burgers, creëert u draagvlak voor het beleid en de (wijkgerichte) uitvoering ervan. Bovendien is de kans groot dat uw beleid beter aansluit bij wat er speelt en mogelijk is in wijk en gemeente.

Doelen opstellen

Voor effectief gezondheidsbeleid en de (wijkgerichte) uitvoering ervan, zijn realistische doelen nodig. Bij het opstellen van doelen kan het helpen om ook tussendoelstellingen op te stellen. De doelen staan vaak niet op zichzelf, maar dragen ook bij aan gemeentelijke ambities (zelfredzaamheid, participatie) en doelen van andere beleidsterreinen en partners.

Succesfactoren voor gezondheidsbeleid

Borging: zorgen voor continuïteit

Borging is meer dan achteraf middelen vrijmaken om activiteiten voort te zetten. Borging is vooral een proces dat met partners en bestuurders doorlopen wordt. Bekijk tips voor borging: 

Checklist

Met de Checklist Gezondheidsbeleid maken vindt u snel de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer