U bent hier

Voorbeelden burgerparticipatie

Amersfoort betrekt bewoners bij wijkprofiel

"In B.Slim staat de input vanuit de wijk voorop. Gesprekken met de wijkmanager, de Brede School-coördinator en de opbouwwerker schetsten een beeld van de wijk. Focusgesprekken met de wijkbewoners leverden input voor de invulling van B.Slim. Een startbijeenkomst met de intermediairs gaf commitment voor gezamenlijke actie. Door de gesprekken is er een veel completer wijkprofiel ontstaan, met niet alleen cijfers maar ook informatie over wat er al gebeurt in de wijk en waar kansen liggen voor B.Slim om bij aan te sluiten. Om aansluiting te blijven houden met de inwoners van de wijk en de bestaande activiteiten wordt jaarlijks in samenspraak met de actieve sleutelfiguren in de wijk gekeken waar de behoeften liggen en welke nieuwe kansen zich hebben voor gedaan. Zo zijn we veel beter in staat om een effectief activiteitenplan op te stellen: een plan op maat voor de wijk." Sanne Krol, Projectleider B.Slim, GGD Regio Utrecht 

Burgers actief bij herijken welzijnsbeleid

Voor de nota welzijn 2014 - 2018 ‘De nieuwe koers: Eigen kracht eerst’ hebben we burgers betrokken. Dit deden we door themabijeenkomsten te organiseren, over ‘samenleven in wijk en buurt’, ‘gezondheid’ of ‘sport’. Het viel nog niet mee mensen te bereiken. Op een oproep in het lokale weekblad en op de website van de gemeente kwam weinig reactie. Wat beter lukte was de benadering via vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Vragen die we de burgers gesteld hebben zijn: Wat moet op de agenda en wat zijn de drie prioriteiten? Wat kunt u zelf en wat zou de gemeente moeten doen? Aan de hand van de themabijeenkomsten zijn op het gebied van volksgezondheid de volgende thema’s bepaald: 

  • aanpak alcoholgebruik onder jongeren, 
  • preventieve ouderenzorg, 
  • eenzaamheid en 
  • dementie. 

Diverse initiatieven en doelen worden nu gesteund door middel van een subsidie. In het uitvoeringsplan, gebaseerd op de nota 'De nieuwe koers: Eigen kracht eerst', is voor de komende 4 jaar nader uitgewerkt hoe de gemeente de speerpunten wil realiseren. Zo geeft de gemeente invulling aan de regierol met betrekking tot gezondheidsbeleid – Jurgen van Hooijdonk, gemeente Baarle Nassau 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer