U bent hier

Financiering en capaciteit voor gezondheidsbeleid

Voor de uitvoering van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering is het belangrijk om in te schatten welke capaciteit nodig is, uitgedrukt in menskracht, tijd, geld en deskundigheid. Het stellen van prioriteiten is noodzakelijk bij de uitvoering van gezondheid in gemeente en wijk.

 

Budget voor gezondheidsbeleid

De taken binnen de Wpg worden gefinancierd vanuit het Gemeentefonds. Gemeenten maken daarvoor, doorgaans in regionaal verband, afspraken met hun GGD over een basispakket en een zogenaamd pluspakket. Dit biedt de mogelijkheid om extra diensten af te nemen.

Lees meer over Gemeentefinanciën op de website van de VNG.

Subsidieprogramma 'Gezonde Toekomst Dichterbij'

Fonds NutsOhra wil met het subsidieprogramma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ lokale en regionale partijen de kans geven een integrale gezondheidsaanpak op te stellen en uit te voeren. Deze aanpak moet gericht zijn op het terugdringen van roken, alcoholgebruik en/of overgewicht, in combinatie met het verbeteren van de ervaren gezondheid. Op deze manier wil Fonds NutsOhra bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status.

Mogelijkheden voor financiering

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering:

Stimuleringsprogramma gezondheidsachterstanden

In het kader van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid' is het ministerie van VWS een stimuleringsprogramma gestart voor de aanpak van gezondheidsachterstanden via de decentralisatie-uitkering 'Gezond in de Stad' (GIDS). Het programma wordt uitgevoerd door Pharos in samenwerking met Platform31. Meer informatie vindt u op Gezondin.nu.

Fonds Nutsohra: aan de slag met terugdringen gezondheidsachterstanden

Fonds Nutsohra heeft twee subsidieprogramma's in het leven geroepen. Met ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ kunnen gemeenten aan de slag te met een integrale gezondheidsaanpak voor kansarme gezinnen. ‘Meer veerkracht, langer thuis’ ondersteunt projecten gericht op alleenstaande ouderen met een beperking. Doel van de projecten is hen langer zelfstandig en vitaler thuis te laten wonen, waarbij specifiek wordt ingezet op ‘bewegen’ en ‘meedoen’. Lees de literatuurstudie over kansrijke elementen en interventies voor de aanpak van gezondheidsachterstanden met aandacht voor roken, overgewicht en alcohol. Raadpleeg de handreiking voor de aanpak van gezondheidsachterstanden en het overzicht met erkende interventies inclusief interventies gericht op lage SES.

Voorbeeld: Overzicht van regelingen en impulsen rond bewegen en overgewicht

Op het gebied van leefstijlstimulering zijn in Nederland vele initiatieven, impulsen, en campagnes waar gemeenten en partners gebruik van kunnen maken. Om initiatieven en impulsen op het gebied van gezonde voeding en bewegen slim te kunnen combineren is er een overzicht gemaakt van deze verschillende initiatieven. Bekijk het overzicht 'Gezond leven in tijden van schaarste' (NISB.nl, 2011).

Samenwerking met zorgverzekeraars of bedrijven

Het wordt steeds belangrijker dat publieke en private partijen samenwerken en ook samen voor de financiering zorgen van interventies en programma’s. Elke publiek-private samenwerking (PPS) is anders, maar PPS is nooit een doel op zich: het uitgangspunt is een gezamenlijk doel waarbij samenwerking meerwaarde oplevert voor elke partner en de maatschappij. Een PPS geeft gemeenten onder meer toegang tot kennis, financiële middelen en netwerkcontacten. Voor bedrijven kan een PPS bijvoorbeeld bijdragen aan de zichtbaarheid en positionering. Een bijzondere vorm van publiek-private samenwerking is samenwerking met zorgverzekeraars. Zij hebben net als gemeenten belang bij het bevorderen van gezondheid. Bekijk de informatie over publiek – private samenwerking en het samenwerken met zorgverzekeraars.

Tips voor financiering

 
 • Houd ook rekening met kosten voor bijvoorbeeld coördinatie, communicatie en evaluatie.
 • Neem een buffer op voor onvoorziene omstandigheden en kansen.
 • Stem af op de begrotingscyclus van de gemeente en de verschillende sectoren, zodat aanvragen voor budgetten en middelen op tijd worden ingediend.
 • Maak samen met de financiële afdeling/administratie een overzicht van de financiële paragrafen bij de verschillende beleidsdocumenten per sector en de gemeentelijke meerjarenbegroting. Kijk daarbij hoe gezondheidsbeleid in de programmabegroting van de gemeente zit verwerkt en welke producten van de gemeente van toepassing zijn.
 • Monitor de uitgaven door de tijd heen.

Tips voor gezamenlijke inzet middelen

 
 • Zoek de samenwerking: intern met andere gemeentelijke beleidsterreinen (zoals onderwijs, sport en Wmo), lokaal op wijk en buurt niveau of werk regionaal samen met andere gemeenten. Een integrale aanpak biedt de kans om budgetten, subsidies, regelingen en impulsen van verschillende sectoren te combineren.
 • Bekijk met samenwerkingspartners wat ieders bijdrage kan zijn aan het gestelde doel. Dat geeft inzicht in wat haalbaar is. Maak concrete afspraken over welke middelen elk van de samenwerkingspartners inzet.
 • Sluit aan bij de activiteiten die al worden uitgevoerd in de gemeente of wijk.

Tips voor capaciteit

 

 • Maak heldere afspraken over capaciteit met de betrokken managers van de verschillende gemeentelijke afdelingen of organisaties. Geef bij deze afstemming duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is voor beide partijen, zodat een investering in capaciteit beargumenteerd en onderbouwd kan worden.
 • Houd bij het plannen van capaciteit rekening met coördinatietaken, communicatie en evaluatie. Als competenties niet in huis zijn, hoe kunt u deze dan organiseren?
 • Bij beperkte capaciteit kan het efficiënt zijn om intern met andere beleidsterreinen of regionaal samen te werken. Bijvoorbeeld door regionaal een nota gezondheidsbeleid op te stellen met vervolgens per gemeente een uitvoeringsprogramma of door in regionaal verband speerpunten uit te werken.

Meer informatie

Kijk ook eens bij:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer