U bent hier

Voorbeelden gezondheid in bestuurlijke beslissingen

Wilt u ook een goede invulling geven aan artikel 16a van de wpg? Zie hieronder een aantal mooie voorbeelden ter inspiratie.

Vroeg betrokken bij plannen ruimtelijke ordening

"In Amsterdam zijn afspraken gemaakt om de GGD in een vroeg stadium te betrekken bij het Plan-en Besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (plaberum) bij ruimtelijke projecten (waaronder de Structuurvisie Amsterdam). Gezondheid is nu een integraal onderdeel van keuzes binnen andere sectoren in de gemeente. Door de samenwerking zijn de Dienst Ruimtelijke Ordening, de planologen en stedenbouwkundigen zelf ook bewuster bezig met de rol die zij kunnen spelen bij het bevorderen van gezondheid". - Annelies Acda, GGD-Amsterdam.

Gezondheidsadvies bij ruimtelijke plannen

"De Gemeente Utrecht heeft in 2012 besloten dat in alle ruimtelijke plannen een gezondheidsadvies van de GG&GD wordt meegenomen en dat in besluiten over ruimtelijke plannen gezondheidsaspecten structureel meegewogen worden. De adviesrol van de GG&GD wordt in een proceskader vastgelegd. Dit kader dient niet alleen als informatie en richtlijn voor de GG&GD, maar ook voor diegenen die ruimtelijke plannen ontwikkelen". Anne Marie Gout, GG&GD Utrecht.

Gezondheidseffectscreening in Noord-Brabant

"De gemeente Mill en Sint Hubert wil al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD-en Brabant en Zeeland onderzocht dit. Na een Gezondheidseffectscreening (GES) was duidelijk waar de belasting op de gezondheid zou toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De GGD kon een goed onderbouwd advies geven ten behoeve van besluitvorming in de raadsvergadering”. - Loes Geelen , GGD-Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid -en Brabant/Zeeland 

Standaard gezondheidsparagraaf

“Om integraal gezondheidsbeleid te bevorderen hebben we een invulformat bedacht voor de concept B&W voorstellen. Hierin is nu standaard een gezondheidsparagraaf opgenomen. Alleen dit zinnetje al stimuleert collega’s om na te denken over volksgezondheid. Het moet bij een nieuw voorstel nu net zo vanzelfsprekend zijn om het over de gezondheidsaspecten te hebben als over bijvoorbeeld de financiële kant.” - Gemeente Oldebroek

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer