U bent hier

Integraal beleid bevorderen

Factoren die integraal beleid bevorderen

Bestuurlijke aspecten

 • Werk aan politiek en bestuurlijk draagvlak voor integraal beleid voor relevante gezondheidsproblemen. Sectoroverstijgende doelen die vastgesteld worden door de raad en onderdeel worden van het collegeprogramma, kunnen hierbij helpen. Hierdoor ontstaat overeenstemming over de urgentie van het gezondheidsprobleem, de noodzaak om dit aan te pakken en de wijze waarop verschillende sectoren kunnen bijdragen aan deze aanpak. Hierbij horen ook afspraken over hoe de beleidsterreinen de gezondheidseffecten van hun beleidskeuzen beoordelen.
 • In het geval van preventie en gezondheidsbevordering is ook draagvlak nodig voor het investeren in gezondheid op de langere termijn.

Lees verder over bestuurlijk draagvlak

Organisatorische aspecten

 • Investeer in een goede relatie met verschillende sectoren.
 • Zet in op het leggen van verbindingen tussen sectoren rond gezondheid en het bespreken en maken van afspraken over de bijdrage van verschillende beleidsterreinen. Een trekker om dit in gang te zetten en te onderhouden is onmisbaar. Stel hiervoor menskracht beschikbaar.
 • Zorg voor steun van het management voor integraal werken en wat dit aan inzet van betrokkenen vraagt ([1]).
 • Veranker en stimuleer integraal beleid in de organisatie: bijvoorbeeld via structureel overleg en samenwerking tussen sectoren en afstemming van beleidsprocessen en het bundelen van financiële middelen.

Lees verder over intersectorale samenwerking en gemeentelijke regie.

Inhoudelijke aspecten

 • Sluit aan met gezondheid op overkoepelende gemeentelijke thema’s als zelfredzaamheid, decentralisaties of participatie.
 • Zet in op wederzijdse winst voor betrokken beleidsterreinen. Gezondheid kan bijdragen aan doelstellingen van andere beleidssectoren: gezondheid is van invloed op schoolprestaties, de loopbaan van mensen en de arbeidsparticipatie.

Instrumenten voor integraal beleid

 • Determinantenbeleidsscreening (DBS, Pdf, 861 Kb): hiermee gaat u na welke sectoren, naast volksgezondheid, in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen van gezondheidsproblemen in de gemeente en om welke aanpak dat vraagt.
 • Quick scan facetbeleid (GGD Kennisnet, Pdf, 968 Kb): geeft inzicht in hoe kansrijk de verschillende beleidssectoren zijn voor integraal beleid en wie u binnen de sectoren nodig hebt om de intersectorale samenwerking mee op te bouwen.
 • De gezondheidseffectschatting (GES): hiermee kunt u de gezondheidseffecten van voorgenomen beleid van een andere sector analyseren. Aan de hand daarvan kunt u sectoren adviseren over het tegengaan van gezondheidsschade en/of het bevorderen van gezondheid.

Beleidsmaatregelen om integraal beleid te voeren

Ondanks dat er steeds meer kennis is over effectiviteit van integrale maatregelen, ontbreekt er een overzicht van effecten van nationale en lokale maatregelen op gezondheid. Wel zijn er verschillende beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein bekend, enkele voorbeelden:

Meer informatie

ZonMW rapport Onderzoek biedt houvast... aan lokaal gezondheidsbeleid. Met perspectieven vanuit verschillende visies over de waarde van onderzoek voor integraal gezondheidsbeleid en haar praktijk.

[2], [3][4],  [5]

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer