Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal alcoholpreventiebeleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren

Op basis van het Preventie- en Handhavingsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan is een logische evaluatie-cyclus:

 • Vierjaarlijks evalueren van het Preventie-en Handhavingsplan op het niveau van proces en uitkomsten. Dit loopt mee met de evaluatie van de vierjaarlijkse nota lokaal Gezondheidsbeleid en geeft input voor het plan voor de vier volgende jaren.
 • Jaarlijks monitoren van de voortgang en eventueel bijsturen van het uitvoeringsplan van het Preventie- en handhavingsplan.

Scanner Lokaal Alcoholbeleid

De Scanner Lokaal Alcoholbeleid is een wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksinstrument. Met behulp van de Scanner kunnen de doelstellingen en activiteiten van het lokale of regionale Preventie- en handhavingsplan Alcohol geëvalueerd worden. Daarnaast brengt de Scanner nieuwe hotspots in kaart en worden op basis van de scan concrete aanknopingspunten voor toekomstig beleid benoemd. Bekijk de Scanner Lokaal Alcoholbeleid van het Trimbos-instituut.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

 • Naleving door bepaalde sectoren, zoals horeca, retail, verenigingsleven.
 • Aantal alcoholgerelateerde incidenten.
 • Verandering in gedrag (bijvoorbeeld vermindering alcoholconsumptie, vaker vragen naar ID door alcoholverstrekkers).
 • Verandering in factoren die gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld kennis, attitude, vaardigheden, sociale druk, risicoperceptie en omgeving).

Instrumenten

Om deze effecten te meten kunt u gebruikmaken van de instrumenten voor monitoring, incidentenregisters bij politie, ziekenhuizen, huisartsenposten en scholen, cijfers van STAP Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.of door afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd door universiteiten, hogescholen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, verslavingszorginstellingen, het Trimbos-instituut en STAP.

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd, welke doelgroepen worden bereikt en wordt het beleid gehandhaafd zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden. Voor het monitoren van het alcoholbeleid kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:

 • Scanner preventie- en handhavingsplan.
 • Scanner Lokaal Alcoholbeleid.
 • Nalevingsonderzoek met behulp van mystery-shoppers.
 • Monitoren van uitgevoerde interventies (frequentie, deelnemersaantallen).
 • Monitoring van alcohol gerelateerd gedrag: veiligheidsmonitoren (rijden onder invloed), LADIS (verslavingsproblematiek), GGDmonitor, peilstationsonderzoeken (HBSC, E-MOVO, LASA).

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Lees meer over het doen van een procesevaluatie