Regie, coördinatie en samenwerking

Op basis van haar verantwoordelijkheden via de Wet Publieke gezondheid en de Drank- en horecawet heeft de gemeente de regierol. Zij kan relevante gemeentelijke afdelingen samen om de tafel zetten en aanvullen met andere partijen uit gezondheidszorg, sport, onderwijs en veiligheid.

Alcoholverstrekkers

Alcoholverstrekkers zijn zowel doelgroep (bijvoorbeeld van handhavingsacties) als samenwerkingspartner (bijvoorbeeld voor draagvlak) binnen alcoholbeleid. Overweeg daarom goed hoe u deze partijen wilt betrekken en voor welke overlegstructuren u hen wilt uitnodigen. Bepaalde informatie binnen het project, bijvoorbeeld over de uitvoering van handhavingsacties, kan conflicteren met de aanwezigheid van alcoholverstrekkers.

‘Polderen’ of regie voeren?

Alcoholbeleid ontwikkelen is geen makkelijke klus. Er spelen veel belangen rondom de verstrekking en het gebruik van alcohol. Het gevaar van brede werkgroepen waarin voornamelijk gediscussieerd wordt (en niet besloten) is daarom reëel. Het is belangrijk dat de gemeente de hoofdlijnen en kerndoelen benoemt en in kleine taakgerichte werkgroepen onderdelen van het beleid worden voorbereid.

Regionale samenwerking

In meerdere regio’s in Nederland bestaat een regionale projectstructuur voor alcoholmatiging waarin gemeenten met elkaar samenwerken. Dit is niet alleen praktisch (bijvoorbeeld het bundelen van denkkracht, het opzetten van een boaBuitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) -poule), maar voor effectief beleid noodzakelijk. Jongeren zullen, als ze niet aan alcohol kunnen komen in de gemeente, naar een gemeente gaan waar dat wel kan (waterbedeffect).

Lees meer: Proces in uitvoering. Een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten

Financiering van alcoholbeleid

Effectief alcoholbeleid vraagt een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen.

Kostenposten

Er is werkbudget nodig voor:

  • het projectleiderschap/coördinatiefunctie
  • het creëren van publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
  • het stelselmatig monitoren en evalueren
  • uitvoering van activiteiten zoals extra handhavingsacties, bijscholing
  • het inhuren van externe deskundigheid

Dekking van de kosten

Verschillende budgetten kunnen worden aangesproken bij de financiering van alcoholpreventie. Deze worden beheerd door verschillende partijen:  de gemeente zelf, uitvoeringsorganisaties van de gemeente zoals de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, zorgverzekeraars, onderzoeksorganisaties, ministeries en fondsen. De belangrijkste financieringsbronnen zijn:

  • Gemeentelijke budgetten voor toezicht en voor de uitvoering van de WPGWet publieke gezondheid en WMOWet maatschappelijke ondersteuning .
  • De zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet.​

Globaal wordt bij universele en selectieve preventie de gemeente als financier aangesproken en bij geïndiceerde preventie de zorgverzekeraar. Voor innovatieve en onderzoeksprojecten zijn dat vaker subsidies en fondsen of voor dit doel vrijgemaakte gemeentelijke innovatiebudgetten.