Alcohol in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Onder de kop ‘Preventie en gezondheidsbevordering’ is in het regeerakkoord opgenomen dat het kabinet Rutte III problematisch alcoholgebruik gaat aanpakken en ook dat zij zal uitgaan van bewezen effectieve maatregelen.

Alcoholmanifest ‘Nieuwe kansen voor Nederlands alcoholbeleid’

Eind 2016 riepen 11 organisaties op het gebied van gezondheid en preventie de overheid op tot het nemen van een aantal effectieve beleidsmaatregelen. De drie belangrijkste maatregelen in dit Alcoholmanifest, die ook door de WHO (World Health Organization) wereldwijd bepleit worden, zijn:

  • verhoging van de alcoholprijs 
  • beperking van de beschikbaarheid van alcohol
  • verbod op alcoholreclame

Daarnaast bepleiten de ondertekenaar onder meer landelijke richtlijnen voor de toezichts- en handhavingstaak van gemeenten en voor het formuleren van een nieuw nationaal alcoholbeleidsplan. Lees meer op alcoholmanifest.nl

Kamerbrief landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

In de Kamerbrief Landelijke Nota gezondheidsbeleid is alcohol als speerpunt genoemd. In de kamerbrief staat dat jongeren minder zijn gaan drinken maar dat het aantal jongeren dat extreem veel drinkt onverminderd hoog is. Het kabinet houdt daarom overmatig alcoholgebruik vast als speerpunt en spreekt de ambitie uit om een substantiële verbetering te realiseren ten opzichte van de trends zoals gerapporteerd in de VTV-2014. Aanbod van een gezonde leefomgeving en de integrale aanpak via onderwijs, werk, wijk en zorg staan hierbij centraal. Verdere uitwerking van het alcoholbeleid vindt plaats op Ministerie VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris.

Lees verder:

Kamerbrief Evaluatie Drank- en horecawet

In deze kamerbrief worden verder prioriteiten gesteld in het alcoholbeleid. In 2013 en 2014 is de DHWDrank- en Horecawet  ingrijpend gewijzigd. Onder meer werd de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhoogd naar 18 jaar en kregen gemeenten de toezichthoudende taak overgedragen van de Rijksoverheid. In 2016 evalueerde de staatsecretaris de DHW. In een brief informeert hij de Tweede kamer over de resultaten en presenteert hij een toekomstagenda. Hoewel er in de gehele bevolking een afname van alcoholgebruik wordt geconstateerd zijn er nog belangrijke aandachtpunten, waaronder:

  • verder terugdringen van alcoholgebruik onder de 18 jaar
  • terugdringen van binge drinken onder de drinkers
  • verdere verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens, met name in de horeca en de sportkantines

Ook spreekt de staatssecretaris zich uit tegen het schenken van alcohol op locaties anders dan waar dit volgens de DHW is toegestaan. Lees verder Kamerbrief over evaluatie Drank- en Horecawet (16 december 2016)